ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2017-09-28 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej

 

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony powietrza
dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego
i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5.

 

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 38/1753/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września
2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM2,5, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków
do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu
na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5
należy zgłaszać w terminie od dnia 28 września 2017 r. do dnia 5 października 2017 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

 


 

Pliki do pobrania

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5,

- wzór formularza konsultacji projektu uchwały.

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi