ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-03-11 "Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami" - konkurs ministerialny

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami. Wnioski konkursowe można składać do dnia 29 marca 2016 r.

1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 1. Udzielanie pomocy osobom małoletnim, potrzebującym opieki i ochrony, zapewnienia możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących,a zagrażających ich bezpieczeństwu i nawiązania kontaktu w nadzwyczajnej sytuacji;
 2. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej oraz wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa,  profilaktyki zachowań ryzykownych (alkohol, narkotyki);
 3. Organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego (zajęcia edukacyjne, zajęcia plenerowe) mających na celu przeciwdziałanie agresji, przemocy i  patologii wśród dzieci i młodzieży;
 4. Rozwijanie współpracy z Policją w  zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

Realizacja zadania powinna przyczyniać się do wypracowania skutecznych mechanizmów służących pomocy osobom małoletnim w sytuacji zagrożenia, a także ograniczaniu negatywnych zjawisk występujących wśród młodych ludzi (patologii, przemocy).

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 29 marca 2016 r.

 • korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Ochrona dzieci i  młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami”,
 • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w  budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

 6. WYMOGI FORMALNE

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do dnia 29 marca 2016 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania.
 • Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg
 • z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.
 • Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki:
  • jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
  • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadającą doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego;
  • posiada minimum 3-letnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  • zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania;
  • koszty związane z obsługą administracyjno-finansową nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów zadania;
  • jest wiarygodny pod względem finansowym;
  • przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • Dopuszczalne jest złożenie oferty częściowej na realizację wybranych działań (od A do D) wskazanych w  ogłoszeniu na realizację zadania w punkcie 1.

7. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT

 • Oferta powinna zawierać:
  • dane realizatora zadania,
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania,
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem osób je realizujących,
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o  wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania
  • z innych źródeł,
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 • Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę również:
  • zakres świadczonej pomocy, w tym w szczególności liczba oraz przygotowanie zawodowe osób realizujących projekt,
  • zasięg oddziaływania społecznego (liczba odbiorców projektu),
  • stopień zaangażowania i wykorzystywania potencjału własnej organizacji oraz oszczędnego kalkulowania kosztów zadania.
 • W ramach konkursu może być wybrana więcej niż jedna oferta.
 • W ramach konkursu dopuszcza się częściową realizację zadania, dopuszczane jest zgłoszenie oferty częściowej na realizację wybranych działań wskazanych w ogłoszeniu na realizację zadania.
 • Wyniki konkursu podane będą nie później niż 45 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełniania przez Oferenta wymagań, o których mowa
 • w punktach 1, 3, 5, 6 i 7.
 • Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego
 • w rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 • Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z  dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. Nr 7).
 • Przebieg prac komisji:
  • komisja konkursowa do oceny złożonych ofert powoływana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w  terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert,
  • w skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jako przewodniczący dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego,
  • Departament Porządku Publicznego przekazuje oferty komisji konkursowej wraz z opiniami merytorycznymi,
  • komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów
  • w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami,
  • członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
  • komisja konkursowa sporządza protokół z  przeprowadzonej oceny w terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty i przedstawia go Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Minister Spraw Wewnętrznych i  Administracji podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu przez komisję konkursową,
  • decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji ogłaszana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej MSWiA oraz w siedzibie organu na tablicy ogłoszeń.   

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU:

Na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym przeznaczona została w MSWiA kwota w wysokości:

 • w roku 2014:
  • 150.000 zł na realizację zadania publicznego „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci
  • i młodzieży (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje),
  • 110.000 zł. na realizację zadania „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka).
  • 200.000 zł na realizację zadania „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom” (zadanie realizowała Fundacja Itaka).
 • w roku 2015:
  • 100.000 zł na realizację zadania publicznego „Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w stosunku do dzieci i młodzieży oraz agresji rówieśniczej” (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje),
  • 160.000 zł. na realizację zadania „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka),
  • 100.000 zł na realizację zadania „Dopalacze kradną życie” (zadanie realizowała Fundacja Dialogos).

9. INFORMACJA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU

W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej:

Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax 22/845-18-20.

Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: marta.pilarska-baran@mswia.gov.pl . W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

10. ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

INFORMACJE O KONKURSIE NA STRONIE MINISTERSTWA: tutaj

 

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi