Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

VIII EDYCJA KONKURSU - "RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI"

Dziś 10 czerwca wyłoniliśmy laureatów ósmej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”

Spośród 38 organizacji, które złożyły swój akces do konkursu, 19 zdobyło wymaganą regulaminem liczbę punktów i tym samym zakwalifikowało się do  drugiego jego etapu. Dwie organizacje nie spełniły wymogów formalnych konkursu.

Po przeprowadzonych w siedzibach organizacji wizytacjach, Kapituła jednomyślnie postanowiła zarekomendować do nagrody Zarządowi Województwa 14 z 19 zwizytowanych inicjatyw oraz przyznanie pozostałej piątce wyróżnień. Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r., zgodnie z rekomendacjami Kapituły postanowił przyznać 14 równorzędnych nagród finansowych wraz z tytułem "Rodzynki z pozarządówki" oraz 5 wyróżnień.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 23 czerwca br. w Europejskim Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, przy ul. Łokietka 3. Galę wręczenia nagród uświetni koncert Toruńskiego Kwartetu Blaszanego Dętego "Copernicus Brass".

Lista nagrodzonych inicjatyw znajduje się: tutaj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłaszamy kolejną, już VIII edycję konkursu o nagrodę Marszałka Województwa na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe "Rodzynki z pozarządówki". Składanie wniosków do 1 kwietnia 2015 r.

W konkursie mogą uczestniczyć: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uczestnicy konkursu, powinni spełniać następujące warunki:
1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,
2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
3) roczne przychody na działania statutowe w 2014 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym (załącznik do dokumentacji konkursowej), nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.

Nagrody Marszałka w ramach Konkursu „Rodzynki z pozarządówki” mają charakter pieniężny. Łączna pula środków na nagrody w 2015 r. wynosi 30 000,00 zł.
W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w poprzednich trzech edycjach konkursu.

DO POBRANIA: