Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Informacja o wysokości dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Szanowni Państwo,
Wypełniając zapisy regulaminu konkursu na wybór LSR, w tym postanowienia załącznika
nr 6 do tego regulaminu, informujemy o ustaleniu przez Instytucję Zarządzającą kwot dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W województwie kujawsko-pomorskim kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020 jest kwota: 34 728 275,83 EURO.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do regulaminu konkursu na wybór LSR (str. 3), LSR zakładające współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostaną wybrane w  ramach PROW 2014-2020 do wysokości tej kwoty, biorąc pod uwagę jedynie wnioskowana wysokość środków w ramach poddziałań 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w  zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętych PROW 2014-2020.

Dla wszystkich LSR wybranych, a współfinansowanych ze środków EFRROW wskazane zostaną wysokości środków w ramach wsparcia, o którym mowa w  art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013, nielimitowane ww. kwotą dostępnych środków.