Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

KOMUNIKATY

KOMUNIKAT !!

Środki finansowe w kwocie 5813,00 zł przeznaczone zostaną na zlecenie zadań
w trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych
z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.), w przypadku zwiększenia środków budżetowych oraz środków PFRON na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa, Zarząd Województwa może przeznaczyć środki na:

1) zwiększenie dotacji na zadania wyłonione wcześniej w konkursie;

2) inne zadania w ramach niniejszego konkursu, które spełniły wymogi formalne oraz otrzymały w ocenie merytorycznej minimalną liczbę punktów, stanowiącą próg umożliwiający przyznanie dotacji;

3) zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4) finansowanie zadań w nowym, ogłoszonym przez Zarząd Województwa otwartym konkursie ofert.

W związku z powyższym pragnę poinformować, że środki finansowe w kwocie 5813,00 zł przeznaczone zostaną na zlecenie zadań w trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednocześnie nadmieniam, iż oferty w trybie pozakonkursowym należy składać elektronicznie, za pomocą Generatora ofert WITKAC oraz w wersji papierowej (wydruk z Generatora).


Osoba do kontaktu: Monika Wolska, tel. 56 652 18 39

UWAGA!

Pod koniec sierpnia br. zakończyły się prace wdrożeniowe, dotyczące przebudowy generatora ofert i dostosowania go do nowych uwarunkowań prawnych, co oznacza, że od dnia 1 września 2016 r. generator obsługuje oferty składane w trybie pozakonkursowym (uproszczonym).

Od 1 września 2016 r., złożenie oferty w trybie uproszczonym będzie dopuszczalne wyłącznie za pomocą generatora ofert (wersja elektroniczna i papierowa).