Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Lokalne Grupy Działania- nabory wniosków

Nabory wniosków ogłaszane przez Lokalne Grupy Działania:

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o  możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nr konkursu LGD: 1/2018
Termin składania wniosków: od 27 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
Limit środków w ramach naboru: 1 200 000,00 zł
Kwota wsparcia równa: 100 000,00 zł
Więcej informacji:
www.lgd-paluki.pl

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Konkurs nr 3/2017

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.zakolewisly.pl

Konkurs 7/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania” Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.lgdsasiedzi.pl

Konkurs 6/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym

Promowanie obszaru LSR, w tym produktów i usług lokalnych

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.lgdsasiedzi.pl

Konkurs 5/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:www.lgdsasiedzi.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nr konkursu LGD: 6/2017
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: http://www.kujawiaki.pl/

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa (Konkurs nr 4/2017)

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:
Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Termin naboru: 09.10.2017-23.10.2017
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: http://www.lgd-paluki.pl/


„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” (Konkurs nr 2/2017)

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.
Cel główny: Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR, cel szczegółowy 1.1: Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR , Przedsięwzięcie 1.1.1: Rozwój przedsiębiorczości w ramach zakresu o którym mowa w §2 pkt 2 i §5 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania , wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: a/ różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką; lub b/ podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.
Termin naboru: 16.10.2017 – 30.10.2017
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: http://lgdpojezierzebrodnickie.pl/efmr/

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:http://www.lgdswiecie.pl

Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie (Konkurs 2/2017).
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.partnerstwo.borytucholskie.pl

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” (Konkurs 1E/2017)

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych -

„Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR”

termin naboru: 11.09.2017 r. – 25.09.2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.trzydoliny.eu

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” (Konkurs 1P/2017)

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

termin naboru: 11.09.2017 r. – 25.09.2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.trzydoliny.eu

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” (Konkurs 1D/2017)

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

termin naboru: 11.09.2017 r. – 25.09.2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.trzydoliny.eu

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” (Konkurs 1T/2017)

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Budowa przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

termin naboru: 11.09.2017 r. – 25.09.2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.trzydoliny.eu

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” (Konkurs 1I/2017)

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

termin naboru: 11.09.2017 r. – 25.09.2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.trzydoliny.eu

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” (Konkurs 2R/2017)

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

termin naboru: 11.09.2017 r. – 25.09.2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.trzydoliny.eu

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” (Konkurs 2Z/2017)

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

termin naboru: 11.09.2017 r. – 25.09.2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.trzydoliny.eu

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” (konkurs: 1/2017).

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

termin naboru: 18.09.2017 r. – 02.10.2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: http://lgdpojezierzebrodnickie.pl/prow/


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/
Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”:

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Termin naboru: 16.08 – 30.08.2017 r.
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:
http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/nabory

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.lgddobrzyn.pl/2012-07-19-17-39-29/nabor-lipiec-2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Nabory wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o naborach znajdują się na stronie: www.podgrodzietorunskie.pl


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Konkurs nr 5/2017

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.kujawiaki.pl/

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska:

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.lgdwabrzezno.pl/index.php/41524545/33-nabory-wnioskow/227-konkurs-nr-1-2017-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.lgdwabrzezno.pl/index.php/41524545/33-nabory-wnioskow/226-konkurs-nr-2-2017-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.lgdwabrzezno.pl/index.php/41524545/33-nabory-wnioskow/225-konkurs-nr-3-2017-dostosowanie-infrastruktury-do-potrzeb-rekreacji-i-turystyki

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.lgdswiecie.pl/new/

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:


„Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: http://www.elgd.pl/elgd3/


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania:

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”, z wyłączeniem projektów grantowych

Zakresy tematyczne:

1. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
2. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu
3. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury; Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Szczegółowe informacje o naborach znajdują się na stronie: http://lgrnaklo.org.pl/index.php/lsr-2014-2020.htmlStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.kujawiaki.pl/

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.). Zakres obejmuje także wyposażenie infrastruktury.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/225-ogloszenie-o-naborze

Stowarzyszenie Nasza Krajna

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.naszakrajna.org/konkursy.html

Stowarzyszenie Nasza Krajna

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.naszakrajna.org/konkursy.html


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Nr konkursu LGD: 3/2017

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/176-konkurs-3-2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 r. Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Nr konkursu LGD: 4/2017

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://czarnoziemnasoli.pl/nabory.6.ogloszenie_o_naborze_wnioskow_4_2017.html


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Nasza Krajna

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.naszakrajna.org/konkursy.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570
z późn. zm.)

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.zakolewisly.pl/pl/aktualnosci/item/838-ogloszenie-konkursu-nr-2-2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570
z późn. zm.)

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.zakolewisly.pl/pl/aktualnosci/item/837-ogloszenie-konkursu-nr-1-2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://lgdsasiedzi.pl/nabory.10.ogloszenie_nr_1_2017_o_naborze_wnioskow.html

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://lgdsasiedzi.pl/nabory.15.ogloszenie_nr_2_2017_o_naborze_wnioskow.html

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://lgdsasiedzi.pl/nabory.16.ogloszenie_nr_3_2017_o_naborze_wnioskow.html

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://lgdsasiedzi.pl/nabory.17.ogloszenie_nr_4_2017_o_naborze_wnioskow.html

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.lgd.com.pl

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.lgd.com.pl

Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/168-konkurs-nr-2-2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.kujawiaki.pl/

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.kujawiaki.pl/

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli ”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 r. Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli” (Konkurs 1/2017).

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:

http://www.czarnoziemnasoli.pl/aktualnosci.732.ogloszenie_o_naborze_wnioskow_12017.html

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli ”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.

Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli” (Konkurs 2/2017).

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:
http://www.czarnoziemnasoli.pl/aktualnosci.733.ogloszenie_o_naborze_wnioskow_22017.html

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli ”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.

Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli” (Konkurs 3/2017)

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:
http://www.czarnoziemnasoli.pl/aktualnosci.735.ogloszenie_o_naborze_wnioskow_32017.html


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ (Konkurs 2/2017).
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.elgd.pl


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ (Konkurs 1/2017).
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.elgd.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”(Konkurs 1/2017).


Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:
http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/infrastruktura

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (Konkurs 1/2017).
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: http://www.kujawiaki.pl/


Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie (Konkurs 1/2017).
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.partnerstwo.borytucholskie.pl

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa (Konkurs 3/2017)

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.lgd-paluki.pl


Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny (Konkurs 1z/2017).
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:
www.trzydoliny.eu


Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny (Konkurs 1R/2017).
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:
www.trzydoliny.eu

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa (Konkurs 1/2017)

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.lgd-paluki.pl

Nabory wniosków o przyznanie pomocy dot. naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w  zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Lokalna Grupa Działania Pałuki Wspólna -Sprawa (Konkurs 2/2017).
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie:
www.lgd-paluki.pl

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

· Nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie tematycznym „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej”. – Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”(ogłoszenie Nr 1/2016);

Ogłoszenie
zał. nr 1 podejmowanie działalności
zał. nr 2 kryteria
zał. nr 3 oświadczenie
zał. nr 4 informacja dot. kryteriów

· Nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie tematycznym „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej” – Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (ogłoszenie Nr 2/2016);

Ogłoszenie
zał. nr 1 rozwijanie działalności
zał. nr 2 kryteria
zał. nr 3 oświadczenie
zał. nr 4 status przeds. społecznego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" (Konkurs LGD nr 1/2016).

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" (Konkurs LGD nr 1/2016).

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie www.rlks.naklo.pl w zakładce: ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" (Konkurs LGD nr 2/2016).

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" (Konkurs LGD nr 2/2016).

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie www.rlks.naklo.pl w zakładce: ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" (Konkurs LGD nr 3/2016).

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" (Konkurs LGD nr 3/2016).

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie www.rlks.naklo.pl w zakładce: ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" (Konkurs LGD nr 4/2016).

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" (Konkurs LGD nr 4/2016).

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie www.rlks.naklo.pl w zakładce: ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.