Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 19 marca 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 19 marca 2021 r. (data wpływu: 23.03.2021 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Fundację Całym Sercem

Nazwa zadania: Poznajemy uczucia - poznawczo behawioralna terapia lęku

Kwota dofinansowania: 4 310,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 07.04.2021 r.

Oferta do pobrania tutaj.