Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 29 marca 2021 r.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb uproszczony) na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Data wpływu oryginału oferty do urzędu: 29.03.2021 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką”.

Nazwa zadania: „(Mało) znane rzeki województwa kujawsko-pomorskiego” – przewodnik dla turystów kajakowych.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 000,00 zł.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w następujący sposób:

Za pośrednictwem poczty e-mail: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie: 883 326 602 lub 56 62 18 423

Termin składania uwag zakończy się 13.04.2021 r.

Sprawą zajmuje się Agnieszka Komorowska, pracownik Biura ds. Rozwoju Turystyki.

Oferta do pobrania