Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 23 kwietnia 2021r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 23 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 26.04.2021 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym Oraz Ofiarom Przemocy "Alwernia"

Nazwa zadania: "RODZINA RAZEM" Warsztaty wspierające funkcję rodzicielską z elementami psychoedukacji dla rodziców/opiekunów wraz z dziećmi które wezmą udział w warsztatach psychoedukacyjnych zakończone wspólnym ogniskiem

Kwota dofinansowania: 9 440,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 07.05.2021 r.

Oferta do pobrania tutaj