Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-09-03

Ogłosiliśmy konkursy z obszaru przeciwdziałania uzależnień - zapraszamy do składania ofert

Ogłosiliśmy 3 konkursy z obszaru uzależnień - rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-
-pomorskim
oraz
aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - zapraszamy do składania ofert

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 34/1484/21 z dnia 2 września 2021 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom:

1) Konkurs nr 28/2021 pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”;
2) Konkurs nr 29/2021 pn. „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-
-pomorskim”;
3) Konkurs nr 30/2021 pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pomocą generatora ofert „Witkac.pl” znajdującego się na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka Generator ofert-WITKAC).

Warunkiem przystąpienia do konkursów jest złożenie drogą elektroniczną za pomocą Generatora ofert Witkac.pl:

1) „oferty” na realizację zadania w terminie do 27 września 2021 r. do godz. 15:30:00 oraz
2) „potwierdzenia złożenia oferty” (wydrukowanego z generatora ofert, podpisanego przez osoby do tego uprawnione) w formie skanu jako załącznik w generatorze ofert do już złożonej oferty w terminie do 27 września 2021 r. do godz. 23:59:59.
Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom planuje się przeznaczyć
w 2021 r. kwotę do wysokości 680.000,00 zł, w tym
a) na realizację konkursu nr 28/2021 kwotę do wysokości 260.000,00 zł,
b) na realizację konkursu nr 29/2021 kwotę do wysokości 350.000,00 zł,
c) na realizację konkursu nr 30/2021 kwotę do wysokości 70.000,00 zł.

Szczegółowych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Departamentu Zdrowia, tel. 56 652 1819, 56 621 2513.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) przekazuje się do publicznej wiadomości następujące informacje:
W roku 2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom przeznaczono kwotę 680.000,00 zł, w tym 260.000,00 zł na konkurs pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych
w województwie kujawsko-pomorskim”, 350.000,00 zł na konkurs pn. „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” i 70.000,00 zł na konkurs pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”.
Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2020 znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

Regulaminy znajdują się pod linkiem ngo.kujawsko-pomorskie.pl/regulaminy-konkursow,2052,l1.html