Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-09-03

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur do komisji konkursowej do oceny ofert w konkursach z dziedziny przeciwdziałania uzależniemiom.

W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na zadania publiczne realizowane w 2021 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej dotyczących otwartych konkursów ofert nr:

28/2021 „Rozwiazywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”,

29/2021 „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”,

30/2021 „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii”,

ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z zapisami w Programie współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w skład komisji konkursowych wchodzą każdorazowo dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 13 września 2021 r. na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania tutaj), oraz przesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj) i informacji o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania tutaj). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres dz.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Członkowie komisji spoza Torunia otrzymują zwrot kosztów podróży w wysokości odpowiadającej cenom biletów PKP lub PKS. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w godzinach pracy urzędu.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Wyboru kandydatów do komisji dokonają przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do końca miesiąca września 2021 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego pod numerami telefonów 56 621 25 13 lub 56 652 18 19.