Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-09-16

Zaproszenie na drugą edycję bezpłatnego cyklu szkoleniowego pn. „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”.

Szanowni Państwo

Fundacja Stabilo i INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa zapraszają przedstawicieli/ki NGO z całej Polski do zgłaszania się na drugą edycję bezpłatnego cyklu szkoleniowego pn. „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, którego celem jest wypracowanie Scenariusza Monitoringu i przeprowadzenie monitoringu dostępności wybranej instytucji. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”.

Podczas dwóch zjazdów uczestnicy i uczestniczki szkolenia dowiedzą się m.in.:
– Jakie są regulacje związane z dostępnością w obowiązującym prawie?
– Jakie obowiązki wypływają z ustawy o dostępności oraz Konwencji ONZ?
– Jakie działania rzecznicze można podjąć na rzecz zwiększenia poziomu dostępności?
– Jak organizować działania NGO, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób ze zwiększonymi potrzebami?
– Jak wygląda dostępność w różnych obszarach (rynek pracy, edukacja, wymiar sprawiedliwości, urzędy, itd)?
– Jakie są standardy dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej?
– Jakie są możliwe do zastosowania metody i działania monitoringowe oraz rzecznicze?
– Jak przeprowadzić monitoring dostępności?
– Jakie są dobre i złe praktyki monitoringowe?
– Jak komunikować się językiem prostym?
Zgłoś się na szkolenie!
Szkolenie adresowane jest do przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Polski. Każda organizacja może zgłosić do udziału w szkoleniu dwie osoby.

Cel warsztatów
Wspólnie z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz prawami osób z niepełnosprawnościami, chcemy rozmawiać zarówno o obowiązkach wypływających z obowiązującego prawa, jak i o tym, jak praktycznie prowadzić społeczny monitoring dostępności oraz działać na rzecz jej upowszechniania.
Na podstawie wspólnej wymiany wiedzy i doświadczeń przygotujemy Scenariusze Monitoringu, a następnie wspólnie z organizacjami przeprowadzimy monitoring działań na rzecz dostępności wybranej instytucji publicznej.
Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki Scenariusza Monitoringu oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie jego późniejszej realizacji podczas przeprowadzania monitoringu działań na rzecz dostępności wybranej instytucji. Monitoring będzie przeprowadzany ze wsparciem ekspertów projektu.
Zgłaszać się można do 23.09.2021 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego: https://forms.gle/ux5152Av3KyjBhFw8
Regulamin rekrutacji dostępny jest tutaj.
Termin warsztatów:
1. zjazd: 30.09-01.10. 2021
2. zjazd – termin ustalony wspólnie z uczestnikami
Miejsce:
Hotel Tobaco, ul. Mikołaja Kopernika 64, 90-553 Łódź
Warsztaty będą odbywać się w godzinach:
1. dzień: 11-18
2. dzień: 8-15.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów otrzymają na koniec całego cyklu szkoleniowego certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Projekt „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo” jest realizowany w partnerstwie przez: Fundację Stabilo (Lider) oraz INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa w Warszawie.
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa.”
Cel projektu
Celem jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie dostępności, monitoringów instytucji i prawa, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Ustawy o dostępności i innych ram prawnych. Efektem czterodniowego cyklu szkoleniowego będzie wypracowanie i wdrożenie Scenariusza Monitoringu i przeprowadzenie monitoringu działań na rzecz dostępności wybranej instytucji.