Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-10-05

WAŻNE! Informacja dot. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szanowni Państwo
Od 6 września 2021 r. zaczęły obowiązywać kolejne przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W związku z powyższym Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego czuje się
w obowiązku przybliżyć Państwu główne założenia ustawy w odniesieniu do działalności organizacji pozarządowych w nowych ramach prawnych.
Zgodnie z wchodzącym do obrotu prawnego art. 4 ust. 3 ustawy o dostępności:
Jeżeli podmiot publiczny planuje po dniu 6 września br.:
- zlecanie lub powierzanie zadań finansowanych z udziałem środków publicznych;
- udzielenie zamówienia publicznego podmiotom innym niż podmioty publiczne;
zobowiązany jest do określenia w treści umowy na realizację (powierzenie/wsparcie) zadań lub umowy dotyczącej realizacji zamówienia publicznego, warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zlecanych zadań publicznych lub zamówień publicznych. Warunki te muszą odnosić się do minimalnych wymagań w zakresie dostępności.

Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków z dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W indywidualnych przypadkach, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany z nią nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
W związku z powyższym obligatoryjne staje się opisanie w składanej na otwarty konkurs ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności, do obowiązków organizacji składającej ofertę należy ewentualne opisanie zapewnienia dostępu alternatywnego.
Treść art. 6:
Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:
1. w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172),
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
2. w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji, a przede wszystkim powinnościom wynikającym z prawnych obowiązków działalności JST, jest na etapie tworzenia własnego dokumentu, zawierającego informacje na temat jak należy zapewnić dostępność różnych form treści oraz wydarzeń realizując zadania publiczne dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie konkursowym oraz uproszczonym.
Trwają także prace nad procedurami konkursowymi w odniesieniu do ogłaszanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego otwartych konkursów ofert w kontekście zadań publicznych przewidzianych do realizacji na rok 2022. Dokument niniejszy będzie stanowił załącznik do procedur, o których mowa wyżej, a o jego ostatecznym kształcie zostaną Państwo powiadomieni odrębną informacją.