Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 10 lutego 2022 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 10 lutego 2022 r. (data wpływu: 14.02.2022 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic

Nazwa zadania: Tęcza

Kwota dofinansowania: 4 745,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, drogą mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 28.02.2022 r.

Oferta do pobrania tutaj.