Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-03-11

Trwa nabór wniosków w XV edycji konkursu "Rodzynki z pozarządówki"

Szanowni Państwo

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu o  nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To piętnasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.

Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 31 marca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Niżej przypominamy warunki regulaminowe:

konkurs obejmuje inicjatywy (projekty) stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów, o których mowa niżej, zrealizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz pożytku publicznego w 2021 r., przy czym ocenie podlegają inicjatywy (projekty) zrealizowane całkowicie bądź zrealizowane w stopniu umożliwiającym ocenę końcową.

W konkursie mogą uczestniczyć: stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, kluby sportowe jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uczestnicy konkursu, powinni spełniać następujące warunki:

1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,

2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

3) roczne przychody na działania statutowe w 2021 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym (załącznik do dokumentacji konkursowej), nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.


Nagrody Marszałka w ramach Konkursu „Rodzynki z pozarządówki” mają charakter pieniężny. Łączna pula środków na nagrody w 2022 r. wynosi 30 000,00 zł.

 

UWAGA!!!

W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w poprzednich trzech edycjach konkursu.

Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone inicjatywy, które są realizowane w sposób cykliczny np.: kolejna edycja nagrodzonego wcześniej przedsięwzięcia czy też takie, które są elementem poprzednio zgłoszonego do Konkursu projektu.

 

Zapraszamy do składania wniosków.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej:

uchwała

regulamin

formularz zgłoszeniowy