Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Nabór wniosków Nr 2/GNGO/2022

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW

Nr naboru: 2/GNGO/2022

z dnia 31 maja 2022 r.

 

w ramach Uchwały Nr 27/1115/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.07.2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

informuje o możliwości składania Wniosków o dofinansowanie

 

 1. Termin składania wniosków zgodnie z Regulaminem przyznawania grantów:

Termin, od którego można składać wnioski:             1 czerwca 2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski:             30 czerwca 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru:         sierpień 2022 r.

 1. Kto może składać Wnioski o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach projektu „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe tj. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 - udpp).

Projekt skierowany jest do podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Organizacje pozarządowe będą uprawnione do pozyskiwania środków grantu na realizację inicjatyw w zakresie usług społecznych.

Uprawnione do pozyskania grantu są organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność statutową przez co najmniej 2 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, posiadają doświadczenie w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany grant i w pracy na rzecz danej grupy docelowej; oraz posiadają odpowiedni potencjał kadrowy/ merytoryczny/techniczny, niezbędny do realizacji grantu.

UWAGA! Każdy podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie.

 1. Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru są projekty, w których przewidziane do realizacji działania są zgodne z ideą deinstytucjonalizacji usług społecznych i stopniowego przechodzenia od usług opiekuńczych świadczonych przez instytucje do usług o charakterze środowiskowym. Przewidziane działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację os. znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Tym samym mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem. Przewidziane działania, ze względu na ograniczony do warunków pandemii COVID-19 zakres czasowy, nie przyczynią się do wzrostu liczby osób objętych opieką instytucjonalną ani do trwałego wzrostu zdolności instytucjonalnej podmiotów świadczących usługi opieki całodobowej. W celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 zaplanowano podjęcie działań w obszarze usług społecznych w ramach inicjatyw społecznych realizowanych przez NGO spełniających funkcję profilaktyczną antyCOVID-19 lub bezpośrednio powiązaną ze skutkami COVID-19

W ramach naboru przewidziano następujące typy projektów:

 1. usługi opiekuńcze,
 2. usługi w rodzinnym domu pomocy,
 3. usługi w ośrodkach wsparcia,
 4. usługi w domu pomocy społecznej,
 5. usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 6. usługi wspierania rodziny, w tym:

a. praca z rodziną,

b. pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej,

c. pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających,

d. rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8 dzieci, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób,

 1. usługi w postaci mieszkań chronionych[1],
 2. usługi w postaci mieszkań wspomaganych.

 

Grupę docelową projektu stanowią będą osoby fizyczne zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu cywilnego, uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotknięte skutkami COVID-19, w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i/lub ich otoczenie, w zakresie zidentyfikowanych potrzeb w szczególności należące do następujących podgrup:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (..),
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;

W ramach projektu grantowego przewidziano zarówno udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak i otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Osoby objęte projektem skorzystają z różnych usług społecznych min. opiekuńczych, asystenckich, usług wspierania rodziny, w tym pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających, rodzinnej pieczy zastępczej, usług w rodzinnych domach dziecka, usług w ośrodkach wsparcia, usług w domu pomocy społecznej, usług w mieszkaniach chronionych lub usług w mieszkaniach wspomaganych.

 1. Kryteria wyboru projektów

Grantodawca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie przyznawania grantów oraz kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020.

 1. Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu i maksymalna wartość wsparcia:
 1. Intensywność dofinansowania Projektu objętego grantem wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych rozliczanych metodą uproszczoną.
 2. Minimalna wartość grantu wynosi 20 000 zł i maksymalna wartość grantu nie przekracza 50 000 zł.
 1. Ogólna pula środków przeznaczona na pomoc udzielaną w formie grantów w ramach Naboru wynosi: 2 907 108,84 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedem tysięcy sto osiem złotych 84/100)
 2. Miejsce i sposób składania wniosków
 1. Dokumentację aplikacyjną należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie, jak i w wersji papierowej (dwa egzemplarze).
 2. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej należy składać w:

Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30, w piątki od 8:00 do 13:30.

 1. Termin, miejsce i forma składania Wniosków o dofinansowanie zostały szczegółowo opisane w Regulaminie przyznawania grantów.
 1. Informacje na temat naboru

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin przyznawania grantów, dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl

Kontakty:

Beneficjent/Grantodawca

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30, w piątki od 8:00 do 13:30.

adres e-mail służący składaniu zapytań: grantyngo-efs@kujawsko-pomorskie.pl , tel.: 56 621 25 15

Partnerzy:

 1. Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” z siedzibą w Toruniu, ul. Sukiennicza 6/2, w godz. 12.00-15.00

Subregion obejmujący powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, miasto Grudziądz, świecki, rypiński, wąbrzeski;

adres e-mail służący składaniu zapytań: biuro@owies.eu, tel. 500 127 355

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Sułkowskiego 17, w godz. 15.00-18.00

Subregion obejmujący powiaty: miasto Bydgoszcz bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski;

adres e-mail służący składaniu zapytań: biuro@kpowes.org.pl, tel. 52 349 54 77

 1. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z siedziba w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 12A, w godz. 8.00-16.00

Subregion obejmujący powiaty: aleksandrowski, chełmiński, lipnowski, toruński, Miasto Toruń;

adres e-mail służący składaniu zapytań: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl,

tel. 56 652 22 40

 1. Wyższa Szkoła Gospodarki z siedziba w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, w godz. 8.00-16.00

Subregion obejmujący powiaty: miasto Włocławek, włocławski, żniński, radziejowski, inowrocławski, mogileński;

adres e-mail służący składaniu zapytań: waldemar.andrzejewski@byd.pl, tel. 52 567 00 98 (biuro w Inowrocławiu, ul. Świętokrzyska 6)

 

[1] Grantodawca rekomenduje w ramach typu 7 oraz 8 realizację dodatkowych usług w już istniejących mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych

 

do pobrania:

Uchwała ogłoszenie: uchwała Nr Nr 8/253/23 z dnia 23 lutego 2023 r. - uchwała zmieniająca

Uchwała ogłoszenie: uchwała Nr 46/1859/22 z dnia 23 listopada 2022 r. - uchwała zmieniająca

Uchwała ogłoszenie: uchwała Nr 35/1422/22 z dnia 7 września 2022 r. - uchwała zmieniająca

Uchwała ogłoszenie: uchwała Nr 23/916/22 z dnia 15 czerwca 2022 r. - uchwała zmieniająca

Uchwała ogłoszenie: uchwała Nr 21/838/22 z dnia 31 maja 2022 r. 

Nabór

1. Ogłoszenie o naborze - wersja 23 lutego 2022 r. (urealnienie wartości alokacji w ramach naboru 2/GNGO/2022)

2. Ogłoszenie o naborze - wersja 7 września 2022 r.

3. Ogłoszenie o naborze (wersja nieaktualna)

4. Regulamin - wersja 23 lutego 2022 r. (urealnienie wartości alokacji w ramach naboru 2/GNGO/2022)

5. Regulamin - wersja 7 września 2022 r.

6. Regulamin - wersja 15 czerwca 2022 r.

7. Regulamin (wersja nieaktualna)

8. Instrukcja wypełnienia wniosku

9. Wniosek

10. Wzór umowy o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem (zmiana od 23.11.2023 r.)

11. Wzór umowy o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem

    Załączniki do umowy:

- Harmonogram płatności;

- Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

- Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

- Wzór oświadczenia uczestnika Projektu (zmiana 7.09.2022 r.)

- Wzór oświadczenia uczestnika Projektu (wersja nieaktualna)

- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług;

- Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;

- Obowiązki informacyjne grantobiorcy;

- Pełnomocnictwo;

- Wzór Harmonogramu wsparcia;

- Wniosek o dofinansowanie - wypełniony w generatorze wniosków - pod linkiem  https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=312f916be19e43be&&b=21f0187b8faf32738e19cc2153bb275c

12. Katalog maksymalnych stawek

13. Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej

14. Kryteria wyboru projektów

15. Wniosek o wycofanie