Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

KOMUNIKATY DO NABORÓW

Komunikat w sprawie planowanego zwiększenia alokacji środków w naborze nr 3/GNGO/2023

 

Uprzejmie informujemy, iż Departament Spraw Społecznych i Zdrowia wystąpił do Instytucji Zarządzającej RPO WKP na lata 2014-2020 o zwiększenie wartości projektu własnego grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” o kwotę 500 000,00 PLN, które to środki umożliwią zwiększenie alokacji oraz dofinansowanie większej liczby projektów objętych grantem ocenionych pozytywnie tj. spełniających kryteria 0-1 oraz kryteria punktowe w naborze nr 3/GNGO/2023, które nie mieściły się do tej pory w kwocie przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach naboru nr 3/GNGO/2023.

Ze względu na końcowy etap wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 informujemy, że dodatkowe środki w kwocie 500 000,00 zł pochodzą z oszczędności wygenerowanych w wyniku realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach naborów konkursowych ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WKP na lata 2014-2020.

Ponadto informujemy, że obecnie trwa procedura uzgodnień z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucją Koordynującą realizacją regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020, a także przygotowanie dokumentów umożliwiających podjęcie stosownych uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dodatkowe środki finansowe w kwocie 500 000,00 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały Nr 26/1387/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr 3/GNGO/2023 i zatwierdzenia listy projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania w ramach projektu pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W najbliższym czasie zostanie sporządzona uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającą Regulamin przyznawania grantów w zakresie zwiększenia alokacji w ramach naboru nr 3/GNGO/2023 oraz opublikowana zostanie zaktualizowana lista projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/GNGO/2023.

 

Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie.