Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Komunikat do naboru nr 2/GNGO/2022 – warunek maksymalnej liczby wniosków

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie projektów objętych grantem nr 2/GNGO/2022 z dnia 31 maja 2022 r. ogłoszonego na mocy Uchwały nr 21/838/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przypominamy o konieczności spełnienia przez Grantobiorców warunku dotyczącego maksymalnej liczby dofinansowanych projektów objętych wsparciem, który wynika z kryteriów wyboru organizacji pozarządowych uprawnionych do otrzymania grantu na realizację inicjatyw społecznych zrealizowanych w celu łagodzenia skutków wynikających z pandemii COVID-19 w ramach RPO WK-P 2014-2020 stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania grantów.

 

Informujemy, że zgodnie z brzmieniem kryterium wyboru nr 4 wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na realizację nie więcej niż 2 wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego. Ocenie zatem podlega, czy grantobiorca w ramach projektu grantowego zawarł maksymalnie 2 umowy na realizację grantów. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku oceniana jest na podstawie rejestru zawartych umów. Niespełnienie powyższego kryterium będzie skutkować odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu objętego grantem.

 

Informujemy, że Grantobiorcy, którzy złożyli i uzyskali dofinansowanie na realizację 2 projektów objętych grantem w ramach naboru nr 1/GNGO/2022 nie mogą ubiegać się o dofinansowanie kolejnego projektu objętego grantem w ramach naboru nr 2/GNGO/2022.

 

W związku z trwającym procesem podpisywania umów o dofinansowanie projektów objętych grantem w ramach naboru nr 1/GNGO/2022 oraz trwającym naborem nr 2/GNGO/2022 w celu weryfikacji czy Grantobiorca może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu objętego grantem lub nie jest uprawniony do złożenia wniosku, gdyż uzyskał dofinansowanie na realizację 2 projektów objętych grantem, należy zapoznać się z listą projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/GNGO/2022 stanowiącą załącznik nr 2 do Uchwały Nr 16/612/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

Lista projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/GNGO/2022 dostępna jest tutaj: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2271/komunikat-dotyczacy-wynikow-naboru-nr-1gngo2022