Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 26 lipca 2022 r. (Fundacja „Iris Village”)

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 26 lipca 2022 r. (data wpływu: 26.07.2022 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Nazwa oferenta: Fundacja „Iris Village”

Nazwa zadania: Klubik aktywizujący

Kwota dofinansowania: 4 550,00 zł.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, drogą mailową na adres m.lesniewska@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 08.08.2022 r.

Oferta do pobrania tutaj.