Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-08-24

Konsultujemy Program Współpracy na rok 2023

Szanowni Państwo

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 r. przyjął projekt rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do  konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Uwagi można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego, na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl do 7 września 2022 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

do pobrania:

projekt programu współpracy na rok 2023

formularz konsultacji