Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-10-18

Ważne dla organizacji pozarządowych aktywnych na terenach wiejskich !!! - konkurs w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Do 30 listopada 2022 r. trwa nabór wniosków w konkursie z działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR w ramach RPO WKP ogłoszony przez Zarząd Województw Kujawsko-Pomorskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania realizujące LSR finansowaną lub współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ważne !!!!

Projekty mogą być również realizowane w partnerstwie, a partnerem/mi może być każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 8 500 000,00 zł  i pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a maksymalny poziom dofinansowania wynosi aż 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Max. wartość dofinansowania w jednym projekcie to 100 000 EURO.

Zakres działań, które mogą być finansowane w ramach projektu jest szeroki i znakomicie wpisuje się w działalność NGO - działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: – innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (w tym między innymi: mediateki – Centra Aktywności Lokalnej, ścieżki sensoryczne, Akademia Młodego Lidera, mobilny animator, zaangażowanie lokalnie działających organizacji i stowarzyszeń w animację  m.in. OSP, KGW, PTTK, PZW, PZŁ, klubów sportowych itp ). Cały zakres na stronie 7-9 regulaminu konkursu.

Zachęcamy przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do kontaktu z Lokalnymi Grupami Działania i zgłaszania swoich pomysłów oraz chęci udziału w projektach.

Więcej informacji i podpowiedzi znajdziesz tutaj - link do naboru: https://mojregion.eu/rpo/ogloszenia/11-1/dzialanie-11-1-wlaczenie-spoleczne-na-obszarach-objetych-lsr-nr-konkursu-nadany-przez-iz-rpo-wk-p-rpkp-11-01-00-iz-00-04-431-22/