Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 20.10.2022 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 20.10.2022 r. (data wpływu: 21.10.2022 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327)
na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz” w Toruniu

Nazwa zadania: „Mamy tę moc”   

Kwota dofinansowania: 8 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, drogą mailową na adres: j.drojma@kujawsko-pomorskie.pl  do  dnia 31.10.2022 r.

 

Oferta