Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-02-07

Wyniki wyborów do Komitetu Monitorującego program "Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw 2021-2027"

Wyniki wyborów do Komitetu Monitorującego program "Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw 2021-2027"

Szanowni Państwo

Poniżej publikujemy wyniki wyborów do Komitetu Monitorującego program FEDKiP

W głosowaniu wpłynęło 156 głosów z czego 21 Komisja Wyborcza uznała za nieważne z powodu niespełnienia wymogów Ordynacji Wyborczej.

Komisja wyborcza podjęła uchwałę o poniższej treści:

Ewentualne odwołanie można składać w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Lista organizacji głosujących znajduje się poniżej.

 

Uchwała nr 5/2023 Komisji Wyborczej z dnia 07.02.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia wyborów do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Działając na podstawie § 11 pkt 2, 5 w związku z § 16 pkt 1 i 2 oraz  § 18 pkt 1 Ordynacji wyborczej Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Komisja wyborcza ogłasza rozstrzygnięcie wyborów, przedstawicieli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:

Wyniki wyborów do KM FEDKiP

 

 

l.p.

Obszar tematyczny KM

nazwa organizacji

KRS/Inny nr ewidencyjny

ilość uzyskanych głosów

Siedziba

 

 
   

1

jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw podstawowych;

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

000043110

24

Kuj-Pom O/Bydgoszcz

   

2

jedna federacja organizacji pozarządowych;

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

0000356535

64

Toruń

   

3

 trzy organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem;

Bydgoski Ruch Miejski

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Nr 12

45

Bydgoszcz

   
   
   
   

Fundacja Pro Omnis

0000348387

29

Bydgoszcz

   

"Jestem" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

0000202576

26

Toruń

   

4

jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska;

Stowarzyszenie "Tilia"

0000028517

44

Toruń

   

5

jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

Fundacja Aktywizacja

0000049694

40

Bydgoszcz

   

6

jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia społecznego;

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK"

0000231265

48

Toruń

   

7

jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz niedyskryminacji (zajmującą się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek).

Fundacja Stabilo

0000276478

49

Toruń

   


§ 2. Komisja Wyborcza przekazuje niniejszą uchwałę:
1. Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2. Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie Dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                         Jolanta Pisarska-Bitowt

/ - /

Przewodnicząca Komisji Wyborczej