Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-10-04

Ogłoszenie naboru na projekty społeczne w „Programie Rewitalizacji Torunia do roku 2027”.

Ogłoszenie naboru na projekty społeczne, które znajdą się w Gminnym Programie Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027” (GPR-T do 2027)

 1. INFORMACJE OGÓLNE:
 1. Przedmiotowy nabór wniosków nie wiąże się z bezpośrednią możliwością pozyskania dotacji.
 2. Co zyskuje Wnioskodawca zgłaszający projekt:
 1. dodatkową punktację za realizację projektu na obszarze rewitalizacji (Bydgoskie Przedmieście, Podgórz, Stare Miasto) w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, ogłaszanych przez Gminę Miasta Toruń w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.), w tym dodatkową punktację za wpisanie projektu do GPR-T do 2027 i jego realizację zgodnie z harmonogramem,
 2. na potrzeby realizacji projektu, możliwość wynajmu na preferencyjnych warunkach zasobów w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2 Piętro, przy ul. Konopnickiej 13.
 1. Realizacja zgłoszonego projektu społecznego jest przejawem odpowiedzialności i aktywności  społecznej prowadzącej do zwiększenia częstotliwości działań oddolnych, poprawy współpracy pomiędzy szczeblem administracji samorządowej a mieszkańcami. Jest również formą promocji podmiotu realizującego inicjatywę społeczną.
 2. WAŻNE: wszelkie inicjatywy, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji powinny zapewniać dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań wynikających z zapisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
 3. Do karty projektu dołączono mapy oraz listę ulic wchodzących w granice podobszarów rewitalizacji, o których mowa w pkt. 2 oraz kartę projektu.

 

 1. CEL NABORU ORAZ ZAKŁADANY REZULTAT/Y REALIZACJI PROJEKTU:
 1. Celem naboru jest realizacja projektów społecznych, których rezultatem będzie niwelowanie zidentyfikowanych podczas diagnozy miasta problemów społecznych i wsparcie społeczności lokalnej obszaru  rewitalizacji w aspekcie społecznym.
 2. Projekty powinny odpowiadać na rozpoznane problemy społeczne w wyniku przeprowadzonej diagnozy miasta/pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji.

 

 1. DO NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW ZE SFERY SPOŁECZNEJ NALEŻĄ:
 1. niekorzystne tendencje demograficzne, spadek liczby mieszkańców (z wyjątkiem podobszaru Podgórz),
 2. ubóstwo, bezrobocie, niewystarczalna samodzielność ekonomiczna,
 3. niski poziom motywacji do nauki, niskie wyniki z egzaminu ósmoklasisty,
 4. niskie poczucie bezpieczeństwa związane zarówno z liczbą przestępstw, aktami wandalizmu, jak i intensywnym ruchem kołowym zagrażającym pieszym,
 5. niska aktywność społeczna,
 6. niewystarczająca oferta kulturalna (z wyjątkiem podobszaru Stare Miasto).

 

 1. INNE PROBLEMY ROZPOZNANE PODCZAS DIAGNOZY:
 1. niski poziom przedsiębiorczości (z wyjątkiem podobszaru Stare Miasto),
 2. niedostateczna liczba obiektów wybranych usług społecznych,
 3. deficyty w infrastrukturze transportowej (niezadowalające rozwiązania komunikacyjne, wysokie natężenie zdarzeń drogowych, kongestia samochodowa, brak ciągłości ścieżek rowerowych, niewystarczająca według mieszkańców dostępność miejsc parkingowych),
 4. niedostateczna jakość przestrzeni publicznej wynikająca m.in. z niskiej funkcjonalności
  i estetyki (niedostatek miejsc rekreacji i spotkań dla mieszkańców, spędzania czasu wolnego, infrastruktury dla rodzin z dziećmi, terenów zieleni urządzonej zwłaszcza na Starym Mieście),
 5. deficyty w stanie technicznym i funkcjonalnym budynków, w tym obiektów znajdujących się
  w kujawsko-pomorskim rejestrze wojewódzkim oraz w gminnej ewidencji zabytków,
 6. wysoki poziom zanieczyszczeń atmosferycznych.
 7. brak miejsc na aktywność pozalekcyjną dla dzieci i młodzieży.

 

 1. POTENCJAŁY OBSZARU REWITALIZACJI:
 1. napływ młodszych wiekowo osób, zwłaszcza na Podgórzu, różnorodność społeczna
  i wiekowa na Bydgoskim Przedmieściu,
 2. poczucie więzi z miejscem zamieszkania,
 3. obecność renomowanych placówek edukacyjnych (I, IV, V, X LO), działalność Domu Kultury! na Bydgoskim Przedmieściu, Domu Muz na Poznańskiej 52,
 4. dobry dostęp do miejsc zieleni oraz rzeki,
 5. potencjał architektoniczny (obecność obiektów zabytkowych, harmonia ładu przestrzennego, historyczny układ urbanistyczny na Bydgoskim Przedmieściu, Zespół Staromiejski na Starym Mieście),
 6. dogodne połączenia komunikacyjne, dobra lokalizacja względem centrum miasta, dworca kolejowego, dworca autobusowego, wysoka funkcjonalność ulicy Mickiewicza (ciągłość ścieżki rowerowej oraz dostępność miejsc parkingowych,
 7. dostępność wybranych usług publicznych (żłobki, dzienne domy pobytu seniorów, mieszkania chronione przy Mickiewicza 57 i Bydgoskiej 74 – Bydgoskie Przedmieście, koncentracja obiektów administracji publicznej, placówek o funkcjach kulturalnych – Stare Miasto, Dzienny Dom Pobytu „Seniorzy Razem” przy Podgórskiej 2 – Podgórz),
 8. dobry stan zabudowy na Starym Mieście, rozwój budownictwa mieszkalnego na Podgórzu.

 

 1. PRZYKŁADOWE TYPY PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH MOŻLIWE DO REALIZACJI NA OBSZARZE REWITALIZACJI:
 1. Projekty aktywizujące i integrujące, uwzględniające potrzeby mieszkańców dostosowane do poszczególnych grup społecznych i wiekowych („banki czasu”, domy sąsiedzkie, tworzenie miejsc aktywności lokalnej, spędzania czasu wolnego, np.: ogrody i sady społeczne, zagospodarowanie podwórzy, doposażenie przestrzeni publicznej w małą architekturę, miejsca siedzące, stojaki na rowery, kosze na śmieci, place zabaw, miejsca rekreacji, itp.).
 2. Projekty wspomagające dzieci i młodzież w sferze edukacyjnej, opieki pozaszkolnej, rozwijające zainteresowania, kreatywność oraz zapewniające pomoc psychologiczną.
 3. Projekty podnoszące kwalifikacje zawodowe, ułatwiające wejście na rynek pracy, wspomagające samotnych rodziców.
 4. Projekty uczące zaradności ekonomicznej, gospodarowania budżetem domowym.
 5. Projekty zapewniające wsparcie psychologiczno-psychoterapeutyczne, doradztwo prawne, doradztwo zawodowe.
 6. Projekty wspierające osoby z niepełnosprawnościami, osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem.
 7. Projekty zapewniające szerszy dostęp do lokalnych wydarzeń kulturalnych, wspomagające wiedzę o miejscu zamieszkania (np. organizacja tematycznego oprowadzania z miejscowym przewodnikiem, free guided tours).
 8. Projekty polegające na wprowadzeniu drobnej zieleni i sztuki w przestrzeń obszaru rewitalizacji (parki kieszonkowe, nasadzenia, łąki kwietne, ogrody sensoryczne, mini sady społeczne, parklety, woonerfy).

 

 

 

 1. SPOSÓB SKŁADANIA:

Propozycję projektu należy złożyć na załączonej karcie projektu (.doc).

 

 1. TERMIN SKŁADANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW:

Do 13 października 2023 r.

 1. MIEJSCE SKŁADANIA:

Kartę projektu można przesłać w wersji elektronicznej (wersja edytowalna oraz skan
z podpisem) na adres:
starowka@um.torun.pl lub osobiście w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

 1. INFORMACJA O WYNIKU NABORU:

Informacje na temat ostatecznej listy projektów, które znajdą się w GPR-T do 2027 zostaną opublikowane po zakończeniu konsultacji społecznych na temat projektu GPR-T do 2027
( I kwartał 2024 r.).

 1. OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE NABORU: