Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-10-06

Podsumowanie projektu "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"

Szanowni Państwo,

Dnia (3 października) w Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu Marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz radni województwa Katarzyna Lubańska i Tadeusz Pogoda spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie miało na celu podsumowanie realizacji projektu grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, RPO WK-P na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych NGO.

Podczas realizacji projektu udało się osiągnąć następujące efekty:

  • objęto wsparciem 2364 osoby w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (planowano: 1210 osób) – 195,37%
  • zrealizowano 130 inicjatyw w celu łagodzenia skutków wynikających z pandemii COVID-19 (planowano: 121 inicjatyw) – 107,44%
  • objęto wsparciem 79 podmioty w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (planowano: 60 podmiotów) – 131,66%

 

Łącznie podpisano 130 umów79 organizacjami na kwotę ponad 6 milionów złotych.

 

Beneficjent projektu:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu -
    Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Partnerzy:

  • Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” w Toruniu
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” w Bydgoszczy
  • Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

Całkowita wartość projektu:

6 707 250,00 zł

Kwota dofinansowania (EFS):

5 701 162,50 zł

 

Zdjęcia do pobrania

Agenda spotkania

Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Prezentacja Fundacji Ekoprzyjazna z Koronowa

Prezentacja Fundacji "Sensorium" z Bydgoszczy

Prezentacja Fundacji We are for U z Włocławka

Prezentacja Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu

Prezentacja Fundacji Na Dziko z Więcborka