Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-11-29

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku WK-P zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku WK-P oraz przyjęcia jego statutu

                                                                                                         

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu

 

 1. Przedmiot konsultacji: projekt zmiany statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Uczestnicy konsultacji: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
 3. Termin konsultacji: od 6 grudnia 2023 r. do 11 grudnia 2023 r.
 4. Formy konsultacji – uwagi do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl
 5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
 6. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 7. Osoby składające opinię w imieniu podmiotów, o których mowa w pkt 2, zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska a także formy kontaktu zwrotnego oraz do podpisania formularza wraz z klauzulą informacyjną
  o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Nie będą rozpatrywane opinie niepodpisane lub niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w pkt 2.
 9. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl