Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Programy współpracy

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (Sejmik Województwa) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Organ stanowiący może uchwalić również wieloletni program współpracy.