Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2024-01-30

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.

Rozpoczął się nabór w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

O przyznanie dofinansowania zadań, o których mowa w rozdziale II mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

  1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  3. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  4. promocja sportu osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji pod linkiem

https://www.gov.pl/web/sport/program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2024-r