Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Aktualne konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji projektu
uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego

 

W dniach 29 kwietnia 2024 roku do 6 maja 2024 roku, działając w oparciu o uchwałę Nr  XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwałę Nr 16/776/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego, odbyły się konsultacje ww. projektu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Informacja o konsultacjach  oraz  ww. projekt uchwały i wzór formularza konsultacji zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce: Środowisko/Informacje publiczne oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

W ramach przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego

 

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 16/776/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia
2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem
dla województwa kujawsko-pomorskiego, informuję o możliwości zgłaszania uwag
i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Uwagi i wnioski do projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
należy zgłaszać w terminie od dnia 29 kwietnia 2024 r. do dnia 6 maja 2024 r. w formie:

 • pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich  bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

 

Pliki do pobrania:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych w ramach programu stypendialnego "Prymus Pomorza i Kujaw Plus" 

Uchwała Nr 17/828/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych w ramach programu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) oraz § 6 ust. 2 uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690)

Do pobrania: 

Uchwała

Uzasadnienie 

Sprawozdanie 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji
projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego

 

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690), informuję, że od dnia 29 kwietnia 2024 roku do dnia 6 maja 2024 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2024 roku w formie:

 • pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,

Przedmiotowa uchwała i wzór formularza konsultacji zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych w ramach programu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27 marca 2024 r. Uchwałą Nr 13/649/24 skierował projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych w ramach programu stypendialnego "Prymus Pomorza i Kujaw Plus" do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program „Prymus Pomorza i Kujaw Plus” przewiduje przyznanie i wypłatę stypendium w roku szkolnym 2023/2024 uczniom z klas VI‑VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, klas VI-VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i liceów sztuk plastycznych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, którzy uzyskali szczególne osiągnięcia edukacyjne.


Oczekujemy na Państwa uwagi od 28 marca do 11 kwietnia 2024 r. (obowiązuje data wpływu formularza do Urzędu).

Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały nr 10/514/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowej uchwały przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2024 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały nr 50/2701/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowej uchwały przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2024 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

Uchwała

Zał. do uchwały - projekt 

Załącznik nr 1 - opis

Załącznik nr 2 - mapa

Załącznik nr 3 - Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (1-6255) 

Załącznik nr 4 - Wykaz obszarów, na których nie obowiązują zakazy wymienione w § 5 pkt. 3, 7 poprzez wskazanie współrzędnych punktów załamania granic tych obszarów wraz z ich numerami (1-6048) 

Załącznik nr 5 - Wykaz obszarów, na których nie obowiązują zakazy wymienione w § 5 pkt. 1, 3, 4, 5 poprzez wskazanie współrzędnych punktów załamania granic tych obszarów wraz z ich numerami (1-547) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi.

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały nr 48/2577/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowej uchwały przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2023 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu

 

 1. Przedmiot konsultacji: projekt zmiany statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Uczestnicy konsultacji: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
 3. Termin konsultacji: od 6 grudnia 2023 r. do 11 grudnia 2023 r.
 4. Formy konsultacji – uwagi do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl
 5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
 6. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 7. Osoby składające opinię w imieniu podmiotów, o których mowa w pkt 2, zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska a także formy kontaktu zwrotnego oraz do podpisania formularza wraz z klauzulą informacyjną
  o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Nie będą rozpatrywane opinie niepodpisane lub niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w pkt 2.
 9. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 47/2482/23 z dnia 22 listopada 2023 r. o odstąpieniu od projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów

UCHWAŁA NR 46/2462/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów.

Podstawa prawna: art. 10c ust. 13 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z 2023 r. poz. 572 i 1688), §6 uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690)

Uchwała

uzasadnienie

sprawozdanie

zestawienie uwag

 

Konsultacje projektu Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego oraz uchwały Nr 43/2294/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów, informuję
o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez Radę Działalności Pożytku Publicznego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) a także przez  podmioty, o których mowa w  art. 10c ust.2 i 3 ustawy o samorządzie województwa.

Uwagi i wnioski do projektu Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów należy zgłaszać pisemnie (wyłącznie z wykorzystaniem formularza) w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2023 roku drogą pocztową na adres komórki odpowiedzialnej za prowadzenie konsultacji: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń lub elektronicznie na adres: radyspoleczne@kujawsko-pomorskie.pl

Załączniki: 

1. Projekt Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów

2. Uchwała ws. przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów

3. Załącznik do ww. uchwały 

4. Uchwała ws. przeprowadzenia konsultacji projektu Statutu K-PWRS

5. Załącznik nr 1 do ww. uchwały 

6. Załącznik nr 2 do ww. uchwały

7. Formularz konsultacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 3743, zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 4347.

Uwagi i wnioski do załączonego projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy zgłaszać w terminie od dnia 19 października 2023 roku do dnia 25 października 2023 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: antysmog@kujawsko-pomorskie.pl lub w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Uczestnicy konsultacji, składający opinie zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, w przypadku opinii grupowej – określenia reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

Do pobrania: 

Projekt uchwały Sejmiku WK-P zmieniającej uchwałę antysmogową

Wzór formularza konsultacji

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Nizina Ciechocińska.          

http://umwkp.arch.rbip.mojregion.info/?p=233804

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały nr 41/2172/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowej uchwały przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2023 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

uchwała

uchwała

załącznik

załącznik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – aktualizacja

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690), informuję, że od dnia 19 października 2023 roku do dnia 25 października 2023 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2023 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: antysmog@kujawsko-pomorskie.pl lub w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Uczestnicy konsultacji składający opinie zobligowani będą do przekazywania wraz
ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, w przypadku opinii grupowej – określenia reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

Przedmiotowy projekt uchwały podlegający konsultacjom i wzór formularza konsultacji zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza”.

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza”.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 17 do 31 lipca 2023 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz postanowienia uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690).
Adresatem konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W załączeniu znajduje się uchwała i sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych.

 

1. Uchwała Zarządu
2. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw II”

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw II”.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 17 do 31 lipca 2023 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz postanowienia uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690).
Adresatem konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


W załączeniu znajduje się uchwała i sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych.

1. Uchwała Zarządu
2. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 lipca 2023 r. uchwałą Nr 27/1491/23 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza” do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza” jest planowany do realizacji przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 08.18 programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Projekt przewiduje przyznawanie i wypłatę stypendium od roku szkolnego 2023/2024 do 2025/2026. Celem projektu jest indywidualizacja procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne uczniów ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów zawodowych. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz krajowych środków publicznych. Łączna kwota środków przeznaczonych na stypendia w projekcie „Zawodowe talenty Kujaw i Pomorza” wynosi 4.530.000 zł.

Oczekujemy na Państwa uwagi od 17 do 31 lipca 2023 r. (obowiązuje data wpływu formularza do Urzędu). Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw II”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 lipca 2023 r. uchwałą Nr 27/1492/23 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw II” do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw II” jest planowany do realizacji przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 08.18 programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Projekt przewiduje przyznawanie i wypłatę stypendium od roku szkolnego 2023/2024 do 2025/2026. Celem wsparcia stypendialnego jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji, w szczególności w odniesieniu do będących w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej uczniów z grup w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej klas VI‑VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, klas VI-VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia lub liceów sztuk plastycznych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz krajowych środków publicznych. Łączna kwota środków przeznaczonych na stypendia w projekcie „Prymus Pomorza i Kujaw II” wynosi 12.240.000 zł.

Oczekujemy na Państwa uwagi od 17 do 31 lipca 2023 r. (obowiązuje data wpływu formularza do Urzędu). Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej zamieszczamy sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek – aktualizacja, projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń – aktualizacja, projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska – aktualizacja, projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja.

Sprawozdanie_z_przebiegu_konsultacji_z_organizacjami

Sprawozdanie_z_przebiegu_konsultacji_z_organizacjami 1

Sprawozdanie_z_przebiegu_konsultacji_z_organizacjami 2

Sprawozdanie_z_przebiegu_konsultacji_z_organizacjami 3

 

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja

 

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 20/884/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Uwagi i wnioski do projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy zgłaszać w terminie od dnia 25 maja 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

Pliki do pobrania:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska – aktualizacja

 

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 20/888/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska – aktualizacja, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Uwagi i wnioski do projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy zgłaszać w terminie od dnia 25 maja 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

Pliki do pobrania:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń – aktualizacja

 

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 20/889/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń – aktualizacja, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Uwagi i wnioski do projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy zgłaszać w terminie od dnia 25 maja 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

Pliki do pobrania:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek – aktualizacja

 

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 20/887/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek – aktualizacja, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Uwagi i wnioski do projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy zgłaszać w terminie od dnia 25 maja 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

 

Pliki do pobrania:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji
projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja

 

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690), informuję, że od dnia 25 maja 2023 roku do dnia 31 maja 2023 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej aktualizacja.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

Przedmiotowa uchwała i wzór formularza konsultacji zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji
projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska – aktualizacja

 

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690), informuję, że od dnia 25 maja 2023 roku do dnia 31 maja 2023 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska aktualizacja.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

Przedmiotowa uchwała i wzór formularza konsultacji zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji
projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek – aktualizacja

 

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690), informuję, że od dnia 25 maja 2023 roku do dnia 31 maja 2023 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek aktualizacja.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

Przedmiotowa uchwała i wzór formularza konsultacji zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji
projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń – aktualizacja

 

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690), informuję, że od dnia 25 maja 2023 roku do dnia 31 maja 2023 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń aktualizacja.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

Przedmiotowa uchwała i wzór formularza konsultacji zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie.          

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały nr 41/1634/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowej uchwały przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem: : https://umwkp.rbip.mojregion.info/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-laki-nadnoteckie/

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2022 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich.          

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały nr 41/1635/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowej uchwały przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem: : https://umwkp.rbip.mojregion.info/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-jezior-zninskich-2/

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2022 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie.          

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały nr 38/1509/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowej uchwały przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.).

Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem: http://umwkp.rbip.mojregion.info/?p=204338

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2022 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konsultacje projektu „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2028 Rodzina jest najważniejsza”

W związku z przyjęciem uchwały Nr 35/1420/22 Zarządu Województwa Kujawsko--Pomorskiego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2028 Rodzina jest najważniejsza” i skierowania go do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag do ww. projektu. Uwagi proszę zgłaszać w terminie do 12 października 2022 r. na formularzu konsultacji pocztą elektroniczną na adres sz.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

 

1. Projekt K-PPWR na lata 2023-2028

2. Formularz konsultacji

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia.          

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały nr 24/969/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowej uchwały przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327
z późn. zm.)
.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2022 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

Konsultowana uchwała

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na rok szkolny 2022/2023

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na rok szkolny 2022/2023.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 20 do 27 kwietnia 2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) oraz postanowienia uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690).
Adresatem konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trakcie konsultacji żaden uprawniony podmiot nie zgłosił uwag.
W załączeniu znajduje się uchwała i sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych.

 

1. Uchwała Zarządu
2. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wyniki konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 dla strefy miasto Włocławek

W dniach 15 - 22 kwietnia 2022 roku, działając w oparciu o uchwałę Nr  XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwałę Nr 13/493/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 dla strefy miasto Włocławek, przeprowadzone zostały konsultacje ww. projektu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Informacja o konsultacjach  oraz  ww. projekt uchwały i wzór formularza konsultacji zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce: Środowisko/Informacje publiczne oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

W ramach przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konsultacje Regulaminu przyznawania stypendiów – „Humaniści na start!”

Konsultujemy projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na rok szkolny 2022/2023. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 kwietnia 2022 r. Uchwałą Nr 13/488/22 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na rok szkolny 2022/2023 do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt „Humaniści na start!” realizowany jest przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje przyznawanie i wypłatę stypendium uzdolnionym uczniom klas VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniom liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy. Celem projektu jest wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów humanistycznych.

Oczekujemy na Państwa uwagi od 20 do 27 kwietnia 2022 r. (obowiązuje data wpływu formularza do Urzędu). Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji (plik do pobrania) pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń


Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących ewentualnemu udoskonaleniu projektu regulaminu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.
Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji.

Załączniki:
- Treść uchwały
- Projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na rok szkolny 2022/2023
- Formularz konsultacji

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie.          

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały nr 14/518/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowej uchwały przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2022 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

Szczegółowe informacje pod linkiem http://umwkp.rbip.mojregion.info/?p=193289

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 dla strefy miasto Włocławek

 

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 13/493/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 dla strefy miasto Włocławek, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057
ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
należy zgłaszać w terminie od dnia 15 kwietnia 2022 r. do dnia 22 kwietnia 2022 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

 

Pliki do pobrania:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 dla strefy miasto Włocławek

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690), informuję, że od dnia 15 kwietnia 2022 roku do dnia 22 kwietnia 2022 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 dla strefy miasto Włocławek.
Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.0) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2022 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Przedmiotowa uchwała i wzór formularza konsultacji zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu „Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2022-2030”

W związku z art. 54, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z póź. zm.) i § 2 uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwałą nr 8/265/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2022 r., Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o przystąpieniu do konsultacji projektu „Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2022-2030”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu:

Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, sekretariat

87-100 Toruń

lub na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem: https://umwkp.rbip.mojregion.info/informacja-o-opracowaniu-projektu-programu-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2022-2030-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-programu-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-k/

Uwagi i wnioski do projektu Programu ochrony środowiska można składać do dnia 21 kwietnia 2022 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: sg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

Wnioski w formie pisemnej (papierowej), należy składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15

87-100 Toruń

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Wnioski złożone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konsultacje projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/111/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. Program określa działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego podejmowane w zakresie profilaktyki i na rzecz osób uzależnionych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Uwagi do projektu prosimy zgłaszać w terminie od 28 stycznia 2022 r. do 3 marca 2022 r. na formularzu konsultacji pocztą elektroniczną na adres sz.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń.
O przyjęciu opinii pocztą tradycyjną decydować będzie data stempla pocztowego.
Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.
Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające ustosunkowanie się Zarządu Województwa do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Zdrowie” i zakładka „Sprawy Społeczne” w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.
Do pobrania:
1. Projekt „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”.
2. Formularz konsultacji.  
3. Uchwała nr 3/111/22 z dn. 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025” i skierowania go do konsultacji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie.

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie (Nr 51/2130/21), informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektów uchwał‚ Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2021 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Link do informacji o konsultacjach:

http://umwkp.rbip.mojregion.info/?p=184981

Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie: Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie, Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy i Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie: Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego (Nr 39/1640/21), Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Nr 39/1641/21), Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie (Nr 39/1642/21) i w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej (Nr 39/1639/21), informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektów przedmiotowych dokumentów przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski do projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, należy zgłaszać w dniach 21-28 października 2021 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Więcej informacji pod linkiem: http://umwkp.rbip.mojregion.info/?p=179205

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu.

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 15 września do 5 października 2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz postanowienia uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690).
Adresatem konsultacji społecznych były Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
We wskazanym terminie wpłynęły 3 opinie.

załącznik - uchwała wraz z załącznikiem - sprawozdanie z konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu

1. Przedmiot konsultacji: projekt statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2. Uczestnicy konsultacji: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535)
3. Termin konsultacji: od 15 września 2021 r. do 5 października 2021 r.
4. Formy konsultacji – uwagi do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu:
- w formie pisemnej – pocztą na adres Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub osobiście w Punkcie Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w godzinach pracy Urzędu),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl
5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
6. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
7. Osoby składające opinię w imieniu podmiotów, o których mowa w pkt 2, zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego oraz do podpisania formularza wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
8. Nie będą rozpatrywane opinie niepodpisane lub niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w pkt 2.
9. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Załączniki:

Uchwała

Formularz konsultacyjny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu

1. Przedmiot konsultacji: projekt statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2. Uczestnicy konsultacji: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535)
3. Termin konsultacji: od 15 września 2021 r. do 5 października 2021 r.
4. Formy konsultacji – uwagi do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu:
- w formie pisemnej – pocztą na adres Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub osobiście w Punkcie Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w godzinach pracy Urzędu),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl
5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
6. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
7. Osoby składające opinię w imieniu podmiotów, o których mowa w pkt 2, zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego oraz do podpisania formularza wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
8. Nie będą rozpatrywane opinie niepodpisane lub niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w pkt 2.
9. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Załączniki:

Uchwała

Formularz konsultacyjny

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przedmiotem konsultacji społecznych były zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 13 maja do 27 maja 2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz postanowienia uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690).
Adresatem konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trakcie konsultacji żaden uprawniony podmiot nie zgłosił uwag.
W załączeniu znajduje się uchwała i sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych.

1. Uchwała Zarządu
2. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2021-2023

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2021-2023.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 14 maja do 21 maja 2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz postanowienia uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690).
Adresatem konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trakcie konsultacji żaden uprawniony podmiot nie zgłosił uwag.
W załączeniu znajduje się uchwała i sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych.

1. Uchwała Zarządu
2. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 20/785/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Uwagi i wnioski do projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy zgłaszać w terminie od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia 11 czerwca 2021 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Pliki do pobrania:

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

- wzór formularza konsultacji projektu uchwały.

- Informacja o wynikach kosultacji


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690), informuję, że od dnia 7 czerwca 2021 roku do dnia 11 czerwca 2021 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń


Przedmiotowa uchwała i wzór formularza konsultacji zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

do pobrania Uchwała

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 30 kwietnia do 7 maja 2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz postanowienia uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690).
Adresatem konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
We wskazanym terminie wpłynęła 1 uwaga.

1. Uchwała Zarządu;
2. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje Regulaminu przyznawania stypendiów – „Humaniści na start!”

Konsultujemy projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2021-2023
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 maja 2021 r. Uchwałą Nr 18/682/21 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2021-2023 do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt „Humaniści na start!” realizowany jest przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium uzdolnionym uczniom klas VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniom liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy w dwóch naborach, tj. na rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023. Celem projektu jest wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów humanistycznych.

Oczekujemy na Państwa uwagi od 14 maja do 21 maja 2021 r. (obowiązuje data wpływu formularza do Urzędu). Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji (plik do pobrania) pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń


Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących ewentualnemu udoskonaleniu projektu regulaminu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.
Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji.

Załączniki:
- Treść uchwały
- Projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2021-2023
- Formularz konsultacji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1. Przedmiot konsultacji: zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2. Uczestnicy konsultacji: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057)
3. Termin konsultacji: od 13 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r.
4. Formy konsultacji: Wypełnione formularze należy przesłać w wersji papierowej pod adres:
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
- lub dostarczyć osobiście do punktu informacyjno-podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
- drogą elektroniczną na adres mailowy: kn.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
6. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
7. Osoby składające opinię w imieniu podmiotów, o których mowa w pkt 2, zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego oraz do podpisania formularza wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
8. Nie będą rozpatrywane opinie niepodpisane lub niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w pkt 2.
9. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.p

Do pobrania:
Treść uchwały
Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Załącznik nr 1 do Zasad – wzór wniosku
Załącznik nr 2 do Zasad – Regulamin ocen
Formularz konsultacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konsultacji dotyczące projektu „Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. Równe Szanse 2030+”

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem konsultacji projektu „Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+” sporządzone zostało sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, stanowiące załącznik do uchwały Nr 17/672/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r.
Wszystkim, którzy wzięli udział w procesie konsultacji dziękujemy i zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem.

1. Uchwała

2. Uzasadnienie

3. Załącznik do uchwały - Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+”

4. Załącznik do sprawozdania - Tabela uwag, wniosków i opinii zgłoszonych podczas konsultacji do „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych do 2030”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji Zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690), informuję, że od dnia 13 maja do 27 maja 2021 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące Zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przedmiotowa uchwała i wzór formularza konsultacji zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji.

Wszelkich informacji na temat rozpoczęcia konsultacji udziela:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Monika Butowska, tel. 56 62 15 828.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje Regulaminu przyznawania stypendiów - „Prymus Pomorza i Kujaw”

Konsultujemy projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 28 kwietnia 2021 r. Uchwałą Nr 16/595/21 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023 do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest realizowany w trybie pozakonkursowym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium aż do roku szkolnego 2022/2023. Celem wsparcia jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w województwie kujawsko-pomorskim. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Łączna kwota środków przeznaczonych na stypendia w projekcie „Prymus Pomorza i Kujaw” wynosi 19.047.000 zł.

Oczekujemy na Państwa uwagi od 30 kwietnia do 7 maja 2021 r. (obowiązuje data wpływu formularza do Urzędu). Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania:

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą

1. Przedmiot konsultacji: projekt zasad występowania mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą

2. Uczestnicy konsultacji: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057)

3. Termin konsultacji: od 15 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

4. Formy konsultacji – uwagi do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu:

- w formie pisemnej – pocztą na adres Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub osobiście w Punkcie Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w godzinach pracy Urzędu),

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl

5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

6. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

7. Osoby składające opinię w imieniu podmiotów, o których mowa w pkt 2, zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego oraz do podpisania formularza wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

8. Nie będą rozpatrywane opinie niepodpisane lub niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w pkt 2.

9. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

uchwała Nr13_481_21 ZWK-P

załącznik nr 1

załącznik nr 2

US-6-21-425

US-6-21-425-zal

Formularz uwag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu Programu pn. działania na rzecz osób z  niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 3 marca 2021 r. przyjął projekt Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Nr 8/315/21 z dnia 3 marca 2021 r. projekt został skierowany do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym fundacjami i organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie 35 dni od daty ogłoszenia w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji dotyczących treści projektu Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+. Opinie, uwagi i propozycje należy zgłaszać na piśmie lub drogą mailową na Formularzu konsultacji społecznych stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

Projekt Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+ określa najważniejsze cele i kierunki działań i jest dokumentem dostosowanym do  zapisów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. stanowiącym kluczowe narzędzie do realizacji celów rozwojowych województwa zmierzających do rozwiązywania problemów niepełnosprawnych mieszkańców regionu, dostępności do specjalistycznych usług z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wyrównywania poziomu życia osób z niepełnosprawnościami. Podstawowym założeniem programu jest łagodzenie skutków niepełnosprawności i nieustanne dążenie do  wyrównywana szans osób z niepełnosprawnościami w stosunku do osób pełnosprawnych.

Opinie, uwagi i propozycje prosimy zgłaszać w terminie od 5 marca do 8 kwietnia 2021 r. na Formularzu konsultacji społecznych w następujący sposób:

- drogą elektroniczną na adres: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl;

- drogą korespondencyjną na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń;

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu przed dniem ogłoszenia oraz po upływie 35 dni od daty ogłoszenia (tj. po 8 kwietnia 2021 r.), jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Opinie, uwagi i propozycje przesłane w innej formie niż na Formularzu konsultacji społecznych nie będą brane pod uwagę.

Nieprzedstawienie opinii, uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Do pobrania:

Projekt Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+ [pdf]

Formularz konsultacji społecznych [doc]

Załącznik do programu: Kompleksowa diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Raport końcowy. [pdf]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy i w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie.

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Nr 52/2294/20), Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego (Nr 52/2295/20), Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Nr 52/2296/20) i w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie (Nr 52/2297/20), informuję
o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

http://umwkp.rbip.mojregion.info/?p=160238

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w uchwale w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i dotyczące zmian w uchwale w sprawie trybu finansowania sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Przedmiot konsultacji:

1. Konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

2. Konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Termin konsultacji:

konsultacje trwają do 04 grudnia 2020 r.

Formy konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej na formularzu 1 lub formularzu 2, przesyłanym drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, składanych bezpośrednio w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu lub drogą elektroniczną na adres mailowy: st.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

Projekty dokumentów:

1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Sportu i Kultury Fizycznej w Departamencie Sportu i Turystyki - Informacji szczegółowych udziela p. Artur Cyrankowski – 664 77 55 58

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie.

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwał Nr 27/1167/20 oraz nr 27/1166/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwał w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2020 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń


http://umwkp.rbip.mojregion.info/?p=148710

http://umwkp.rbip.mojregion.info/?p=148692

Wyniki konsultacji dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej

W dniach 26 marca - 1 kwietnia 2020 roku, działając w oparciu o uchwałę Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwałę Nr 10/382/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej, prowadzone były konsultacje ww. projektu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Informacja o przeprowadzanych konsultacjach wraz z ww. uchwałą i wzorem formularza konsultacji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce: Środowisko/Informacje publiczne oraz portalu dla organizacji pozarządowych

www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

Z uwagi na wprowadzony najpierw przez Rząd RP w dniu 14 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemiologicznego, a następnie w dniu 23 marca 2020 r. stan epidemii w Polsce termin przedmiotowych konsultacji został ustawowo przedłużony.

W ramach konsultacji wpłynęły uwagi od:

Bydgoskiego Alarmu Smogowego – Czyste Powietrze Powiedz TAK, ul. Czarna Droga 11/52, 85-220 Bydgoszcz.

Odniesienie do ww. uwag znajduje się w przyjętym uchwałą nr 23/993/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. „Uzasadnieniu zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” (w załączeniu).

Wyniki konsultacji dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek

W dniach 26 marca - 1 kwietnia 2020 roku, działając w oparciu o uchwałę Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwałę Nr 10/383/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek, prowadzone były konsultacje ww. projektu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Informacja o przeprowadzanych konsultacjach wraz z ww. uchwałą i wzorem formularza konsultacji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce: Środowisko/Informacje publiczne oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

Z uwagi na wprowadzony najpierw przez Rząd RP w dniu 14 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemiologicznego, a następnie w dniu 23 marca 2020 r. stan epidemii w Polsce termin przedmiotowych konsultacji został ustawowo przedłużony.

W ramach przedmiotowych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.


Wyniki konsultacji dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń

W dniach 26 marca - 1 kwietnia 2020 roku, działając w oparciu o uchwałę Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwałę Nr 10/383/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń, prowadzone były konsultacje ww. projektu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Informacja o przeprowadzanych konsultacjach wraz z ww. uchwałą i wzorem formularza konsultacji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce: Środowisko/Informacje publiczne oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

Z uwagi na wprowadzony najpierw przez Rząd RP w dniu 14 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemiologicznego, a następnie w dniu 23 marca 2020 r. stan epidemii w Polsce termin przedmiotowych konsultacji został ustawowo przedłużony.

W ramach przedmiotowych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.


Wyniki konsultacji dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska

W dniach 26 marca - 1 kwietnia 2020 roku, działając w oparciu o uchwałę Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwałę Nr 10/385/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska, prowadzone były konsultacje ww. projektu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Informacja o przeprowadzanych konsultacjach wraz z ww. uchwałą i wzorem formularza konsultacji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce: Środowisko/Informacje publiczne oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

Z uwagi na wprowadzony najpierw przez Rząd RP w dniu 14 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemiologicznego, a następnie w dniu 23 marca 2020 r. stan epidemii w Polsce termin przedmiotowych konsultacji został ustawowo przedłużony.

W ramach konsultacji wpłynęły uwagi od:

Bydgoskiego Alarmu Smogowego – Czyste Powietrze Powiedz TAK, ul. Czarna Droga 11/52, 85-220 Bydgoszcz.

Odniesienie do ww. uwag znajduje się w przyjętym uchwałą nr 23/994/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. „Uzasadnieniu zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska” (w załączeniu).

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2020/2021 do 2022/2023

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2020/2021 do 2022/2023.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 24 kwietnia do 4 maja 2020 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) oraz postanowienia uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690).
Adresatem konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
We wskazanym terminie nie wpłynęły uwagi.

1. uchwała Zarządu

2. sprawozdanie

Konsultujemy projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2020/2021 do 2022/2023

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 kwietnia 2020 r. Uchwałą Nr 15/598/20 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2020/2021 do 2022/2023 do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest realizowany w trybie pozakonkursowym przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium aż do roku szkolnego 2022/2023. Celem wsparcia jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w województwie kujawsko-pomorskim. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Łączna kwota środków przeznaczonych na stypendia w projekcie „Prymus Pomorza i Kujaw” wynosi 19.047.000 zł.

Oczekujemy na Państwa uwagi od 23 kwietnia do 4 maja 2020 r. (obowiązuje data wpływu formularza do Urzędu). Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących poprawie jakości projektu regulaminu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania:

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/385/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy zgłaszać w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 1 kwietnia 2020 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń


Pliki do pobrania:

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska,

- wzór formularza konsultacji projektu uchwały.

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/382/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
należy zgłaszać w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 1 kwietnia 2020 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Pliki do pobrania:

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej,

- wzór formularza konsultacji projektu uchwały.

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/384/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy zgłaszać w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 1 kwietnia 2020 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń


Pliki do pobrania:

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek,

- wzór formularza konsultacji projektu uchwały.

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/383/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy zgłaszać w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 1 kwietnia 2020 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Pliki do pobrania:

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń,

- wzór formularza konsultacji projektu uchwały.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690), informuję, że od dnia 26 marca 2020 roku do dnia 1 kwietnia 2020 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2020 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Przedmiotowa uchwała i wzór formularza konsultacji zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji.

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690), informuję, że od dnia 26 marca 2020 roku do dnia 1 kwietnia 2020 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2020 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Przedmiotowa uchwała i wzór formularza konsultacji zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji.

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690), informuję, że od dnia 26 marca 2020 roku do dnia 1 kwietnia 2020 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2020 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Przedmiotowa uchwała i wzór formularza konsultacji zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji.

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690), informuję, że od dnia 26 marca 2020 roku do dnia 1 kwietnia 2020 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2020 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Przedmiotowa uchwała i wzór formularza konsultacji zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 38/1732/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-lasow-balczewskich/

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Byszewskich

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 38/1732/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Byszewskich, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Byszewskich, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-jezior-byszewskich/

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 38/1732/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-niziny-ciechocinskiej-2/

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 38/1732/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-gorzniensko-lidzbarskiego-parku-krajobrazowego/

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 38/1732/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-doliny-rzeki-kamionki-2/

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich


Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 38/1732/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-lasow-miradzkich-2/

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu


Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 38/1732/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-nadnoteckiego-obszaru-chronionego-krajobrazu/

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 38/1732/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-nadwislanskiego-obszaru-chronionego-krajobrazu-2/

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 38/1732/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-zrodla-skrwy-2/

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 38/1732/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń


https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-jezioro-stelchno-2/

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 29/1328/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 ToruńPliki do pobrania

bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-w-sprawie-gorzniensko-lidzbarskiego-parku-krajobrazowego/

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 29/1329/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 ToruńPliki do pobrania

bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-w-sprawie-brodnickiego-parku-krajobrazowego/

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 29/1333/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Zalewu Koronowskiego, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Pliki do pobrania

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-zalewu-koronowskiego/


Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 29/1331/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Niziny Ciechocińskiej, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń


Pliki do pobrania

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-niziny-ciechocinskiej/

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich.

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 29/1332/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Rynny Jezior Byszewskich, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Pliki do pobrania:

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-rynny-jezior-byszewskich/

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej- część wschodnia i zachodnia.

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 29/1330/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej- część wschodnia i zachodnia, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej- część wschodnia i zachodnia, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Pliki do pobrania:

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-wydm-kotliny-torunsko-bydgoskiej-czesc-wschodnia-i/

Informacja o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Konsultacje.pdf

Projekt_uchwaly_sejmiku.pdf

Zalacznik_do_projektu_uchwaly_-_Program_ochrony_srodowiska_przed_halasem.pdf

Zalacznik_do_Programu.pdf

Wzor_formularza_konsultacji_projektu_uchwaly.pdf

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2019-2021.

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!”.

Konsultacje zostały przeprowadzone elektronicznie w terminie od 11 do 18 kwietnia 2019 r. w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz postanowienia uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690).

Adresatem konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trakcie konsultacji żaden uprawniony podmiot nie zgłosił uwag.

W załączeniu znajduje się uchwała i sprawozdanie z konsultacji społecznych.

uchwała

sprawozdanie

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakończył konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego realizowanych w ramach Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach ww. Podziałania Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendiów od roku szkolnego 2018/2019 do roku szkolnego 2022/2023. Celem projektu jest zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie uzdolnionych uczniów.

Z konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie, przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 17/702/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

uchwała

sprawozdanie

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 11 do 18 kwietnia 2019 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) oraz postanowienia uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690).
Adresatem konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
We wskazanym terminie nie wpłynęły uwagi.

uchwała

sprawozdanie

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 kwietnia 2019 r. Uchwałą Nr 14/551/19 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt „Humaniści na start!” realizowany jest przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium uzdolnionym uczniom klas VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniom liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stypendia przyznawane są okres 10 miesięcy w dwóch naborach, tj. na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021. Celem projektu jest wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów humanistycznych.


Oczekujemy na Państwa uwagi od 11 kwietnia do 18 kwietnia 2019 r. Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza (plik do pobrania) konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Kultury i Edukacji

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń


Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących ewentualnemu udoskonaleniu projektu regulaminu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.

Regulamin pod linkiem:

upload/file/Konsultacje/2/Regulamin_Humanisci_na_start_na_rok_2019_2020.pdf

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji.

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

Szanowni Państwo

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 kwietnia 2019 r. Uchwałą Nr 14/550/19 skierował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” jest realizowany w trybie pozakonkursowym przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium aż do roku szkolnego 2022/2023. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Łączna kwota środków przeznaczonych na stypendia w projekcie „Prymusi Zawodu Kujaw i  Pomorza” wynosi 6.803.000 zł.

Oczekujemy na Państwa uwagi od 11 do 18 maja 2018 r. (obowiązuje data wpływu formularza do Urzędu). Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania:

· Treść uchwały

· Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

· Wykaz przykładowych dziedzin nauki wpisujących się w zakres inteligentnych specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

· Formularz konsultacji

Konsultacje Regulaminu przyznawania stypendiów - „Prymus Pomorza i Kujaw"

Konsultujemy projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 kwietnia 2019 r. Uchwałą Nr 14/549/19 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023 do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest realizowany w trybie pozakonkursowym przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium aż do roku szkolnego 2022/2023. Celem wsparcia jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w województwie kujawsko-pomorskim. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Łączna kwota środków przeznaczonych na stypendia w projekcie „Prymus Pomorza i Kujaw” wynosi 19.047.000 zł.

Oczekujemy na Państwa uwagi od 11 do 18 maja 2018 r. (obowiązuje data wpływu formularza do Urzędu). Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących poprawie jakości projektu regulaminu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania:

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 51/2358/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, informuje się o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu ponizszych dokumentów przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektów poniższych dokumentów, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska , ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Pismo_informujace_Swiecki_OCHK.pdf uchwala_Swiecki.pdf

Pismo_informujace_Strefa_krawedziwoa_Kotliny_Torunskiej.pdf Uchwala_Strefy_Krawedziowej_Kotliny_Torunskiej.pdf

Pismo_informujace_Sliwicki_OCHK.pdf Uchwala_Sliwicki.pdf

Pismo_Informujace_Ozow_Wielowickich.pdf Uchwala_Ozy_Wielowickie.pdf

Pismo_informujace_OCHK_Wydmowy_na_poludnie_od_Torunia.pdf Uchwala_Wydmowy_na_poludnie_od_Torunia.pdf

Pismo_informujace_Jezior_Rogowskich.pdf Uchwala_Jezior_Rogowskich.pdf

Pismo_Informujace_Jezior_Byszewskich.pdf Uchwala_Jezior_Byszewskich.pdf

Pismo_informujace_Doliny_rzeki_Sepolenki.pdf uchwala_Doliny_rzeki_Sepolenki.pdf

Pismo_Informujace_Wydm_Korliny_Torunsko-Bydgoskiej.pdf Uchwala_Wydm_Kotliny_Torunsko-Bydgoskiej_czesc_wschodnia_i_zachodnia.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 2/38/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia
2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy zgłaszać w terminie od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 4 lutego 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Projekt uchwały

formularz konsultacji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie.

- skan informacji o konsultacjach

- skan uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie

- wzór formularza konsultacji projektu uchwały

- projekt programu ochrony środowiska przed hałasem

- załącznik graficzny do programu

---------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4690),

informuję, że od dnia 31 stycznia 2019 roku do dnia 5 lutego 2019 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie:

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej ;

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2019 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

----------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

od dnia 28 stycznia 2019 roku do dnia 4 lutego 2019 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

szczegółowe informacje tutaj

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego.

komunikat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie parków krajobrazowych

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4690), informuję, że od dnia

24 października 2018 roku do dnia 31 października 2018 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie:

- Chełmińskiego Parku Krajobrazowego;

- Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

DO POBRANIA:
uchwała konsultacyjna Nadwiślański
uchwała Sejmiku
załącznik
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
załącznik 8
załącznik 9---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie parków krajobrazowych

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4690), informuję, że od dnia

24 października 2018 roku do dnia 31 października 2018 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie:

- Chełmińskiego Parku Krajobrazowego;

- Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

DO POBRANIA:
uchwała konsultacyjna Chełmiński PK
uchwała Sejmiku
załącznik
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
załącznik 9
załącznik 10
załącznik 11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie parków krajobrazowych

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4690), informuję, że od dnia

24 października 2018 roku do dnia 31 października 2018 roku odbywać się będą konsultacje dotyczące projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie:

- Chełmińskiego Parku Krajobrazowego;

- Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Przedmiotowa uchwała zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

DO POBRANIA:
Uchwała Zarządu
Uzasadnienie
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
Zestawienie uwag i wniosków


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice).

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. Kuj.-Pom. poz. 4690) oraz uchwały
Nr 27/1331/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice), informuję o możliwości zgłaszania uwag
i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice), należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2018 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

DO POBRANIA:
Uchwała
Program

Obszar przekroczeń

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniwice).

Do pobrania:
Informacja o rozpoczęciu konsultacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4690), informuję, że od dnia 14 lipca 2018 roku do dnia 19 lipca 2018 roku trwają konsultacje dotyczące projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie:

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Północny Pas Rekreacyjny Miasta Bydgoszczy;

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego;

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej;

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich;

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły;

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Północny Pas Rekreacyjny Miasta Bydgoszczy;

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zgłaszać będą mogły zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2018 roku w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023

TREŚĆ:

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 16 do 30 maja 2018 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1814 z późn.zm.) oraz postanowienia uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690).

Adresatem konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

We wskazanym terminie nie wpłynęły uwagi.

Do pobrania:

- uchwała
- sprawozdanie z konsultacji społecznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

przedmiot konsultacji:

Konsultacje dotyczące projektu uchwały dotyczącej okreslenia warunków i trybu finnasowego wspierania rozwoju sportu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

termin konsultacji:

konsultacje trwają do 20 czerwca 2018 r.

formy konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej przesyłanej drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, składanych bezpośrednio w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu lub drogą elektroniczną na adres mailowy: st.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.

DO POBRANIA:
formularz konsultacji

adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

link do uchwały zarządu w sprawie konsultacji:

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-1986218-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-16-maja-2018-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-projektu-uchwaly-dotyczacej-okreslenia-warunkow-i-trybu-finansowego-wspierani/

komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji:

wydział sportu i kultury fizycznej w departamencie sportu i turystyki


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie
Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/395/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń


Pliki do pobrania
- projekt Uchwały Nr XLI/697/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Jezioro Głuszyńskie
Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/393/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń


Pliki do pobrania
- projekt Uchwały Nr XLI/698/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki
Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/394/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 ToruńPliki do pobrania
- projekt Uchwały Nr XL/675/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Lasów Balczewskich
Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/386/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r.
w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń


Pliki do pobrania
- projekt Uchwały Nr XL/676/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich
Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/397/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Miradzkich, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń


Pliki do pobrania
- projekt Uchwały Nr XLI/701/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Jezioro Modzerowskie
Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/392/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Pliki do pobrania
- projekt Uchwały Nr XLI/699/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/390/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń


Pliki do pobrania
- projekt Uchwały Nr XLI/702/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich
Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/398/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń


Pliki do pobrania
- projekt Uchwały Nr XL/677/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki
Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/387/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r.
w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Pliki do pobrania
- projekt Uchwały Nr XL/678/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno
Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/391/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r.
w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń


Pliki do pobrania
- projekt Uchwały Nr XLI/700/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/389/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Pliki do pobrania
- projekt Uchwały Nr XLI/702/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich
Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/396/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń


Pliki do pobrania
- projekt Uchwały Nr XL/674/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy
Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 10/388/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Pliki do pobrania
- projekt Uchwały Nr XLI/704/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie poszczególnych Obszarów Chronionego Krajobrazu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Poszczególne uchwały znajdują się pod linkiem bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/srodowisko/informacje-publiczne/

Zapraszamy do konsultacji

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy TUTAJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5. TUTAJ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wynikach konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja. TUTAJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wynikach konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja. TUTAJ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wynikach konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja. TUTAJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd Województwa przyjął projekt "Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"

Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do  konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt rocznego programu przygotowany został przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami i  jednostkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego.

Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Uwagi mozna składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl w terminie od 15 do 30 września 2017 r.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji dokument trafi pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do pobrania:

Uchwała Zarządu

Projekt programu

Formularz Konsultacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego zakończył konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego realizowanych w ramach Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Planowany do realizacji projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium od roku szkolnego 2017/2018. Celem projektu jest zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie uzdolnionych uczniów. Realizacja projektu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej.

Z konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie, przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/131/17 z dnia 20 lipca 2017 r., z którym zapoznać się można poniżej:

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 lipca 2017 r. Uchwałą Nr 29/1334/17 skierował projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do  zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Proponowana zmiana polega na rozszerzeniu grupy potencjalnych stypendystów na uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół branżowych.

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest realizowany w trybie pozakonkursowym przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium od roku szkolnego 2016/2017. Celem wsparcia jest ułatwienie rozwoju kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i przedsiębiorczości) uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Stypendia planuje się w miesięcznej wysokości 300 zł przez 10 miesięcy roku szkolnego, aż do skonsumowania puli środków przeznaczonych na Poddziałanie 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020. Alokacja przewidziana na Poddziałanie 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 wynosi 5 mln euro.

Oczekujemy na Państwa uwagi od 21 do 28 lipca 2017 r. Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania

1. treść uchwały zmieniającej tutaj

2. treść uchwały zmienianej tutaj

3. formularz konsultacji tutaj

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 maja 2017 r. Uchwałą Nr 17/763/17 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest realizowany w trybie pozakonkursowym przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium od roku szkolnego 2016/2017. Celem wsparcia jest ułatwienie rozwoju kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i  przedsiębiorczości) uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Stypendia planuje się w miesięcznej wysokości 300 zł przez 10 miesięcy roku szkolnego, aż do skonsumowania puli środków przeznaczonych na Poddziałanie 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020. Alokacja przewidziana na Poddziałanie 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 wynosi 5 mln euro.

Konieczność przyjęcia nowych zasad przyznawania stypendium wynika w szczególności ze zmian w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów) ale też doświadczenia w realizacji projektu przy rekrutacji stypendystów na rok 2016/2017.

Oczekujemy na Państwa uwagi od 5 do 12 maja 2017 r. Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących poprawie jakości projektu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania

· treść uchwały Nr 17/763/17 z dnia 4 maja 2017 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania do konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018

· PROJEKT Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018

· Formularz konsultacji

--------------------------------------------------------------------

konsultacje „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 13/538/17

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” należy zgłaszać w terminie od dnia 13 kwietnia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2017 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

do pobrania:

projekt uchwały
formularz konsultacji

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”.

W dniach 14-21 grudnia 2016 r., działając w oparciu o uchwałę Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego(Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwałę Nr 48/1897/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”, przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1817).
Informacja o przeprowadzanych konsultacjach wraz z ww. uchwałą i wzorem formularza konsultacji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce: Środowisko/Informacje publiczne oraz portalu
dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.
W ramach przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek.

Wyniki konsultacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Departament Edukacji zakończył konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego realizowanych w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Planowany do realizacji projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium od roku szkolnego 2016/2017. Celem wsparcia jest ułatwienie rozwoju kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i przedsiębiorczości) gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z regionu kujawsko-pomorskiego. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Stypendia planuje się w miesięcznej wysokości 300 zł przez 10 miesięcy roku szkolnego.

Z konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie, przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 czerwca 2016 r., z którym zapoznać się można poniżej:

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” tutaj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Departament Edukacji konsultuje projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach programu pomocy stypendialnej „Prymus Pomorza i Kujaw” - zapraszamy do  zgłaszania uwag.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 maja 2016 r. Uchwałą Nr 20/649/16 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach programu pomocy stypendialnej „Prymus Pomorza i Kujaw” do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program pomocy stypendialnej „Prymus Pomorza i Kujaw” jest planowany do realizacji w trybie pozakonkursowym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Program przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium od roku szkolnego 2016/2017. Celem wsparcia jest ułatwienie rozwoju kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i przedsiębiorczości) gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z regionu kujawsko-pomorskiego. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Stypendia planuje się w miesięcznej wysokości 300 zł przez 10 miesięcy roku szkolnego, aż do skonsumowania puli środków przeznaczonych na Poddziałanie 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020. Alokacja przewidziana na Poddziałanie 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 wynosi 5 mln euro.

Przyjęcie w regulaminie uniwersalnych, stałych zasad przyznawania stypendiów na kolejne lata szkolne przyczyni się do sprawnej realizacji poszczególnych naborów stypendystów, a uczniom i ich rodzicom da motywację do  dalszego, wzmożonego rozwoju edukacyjnego i w efekcie przyczyni się do  rozwoju w przedmiotach kluczowych dla rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego.

Oczekujemy na Państwa opinie od 30 maja do 6 czerwca br., które należy przesyłać pod adres e-mail Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

edukacja@kujawsko-pomorskie.pl. Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących poprawie jakości projektu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania:

treść uchwały z dnia 18 maja 2016 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania do konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach programu pomocy stypendialnej „Prymus Pomorza i Kujaw”

PROJEKT Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach programu pomocy stypendialnej „Prymus Pomorza i Kujaw”

Formularz konsultacji

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsultacje projektu Podręcznika dla LGD

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że 14 sierpnia 2015 r. rozpoczęły się konsultacje projektu Podręcznika dla LGD w zakresie realizacji instrumentu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim, które potrwają do 20 sierpnia 2015 r.

Treść podręcznika dostępna - tutaj, załącznik do podręcznika - tutaj
Uwagi i opinie proszę składać na formularzu - tutaj

Wypełnione formularze prosimy przesłać na adres a.kepa@kujawsko-pomorskie.pl albo na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
Przedstawiony Państwu materiał ma charakter wstępnego projektu, w związku z tym prosimy o jego wnikliwe przeanalizowanie oraz przygotowanie własnych propozycji uzupełnienia.

DO POBRANIA:
Projekt Podręcznika dla LGDZałącznik
Formularz zgłaszania uwag--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsultujemy program współpracy na 2015 rok

Dziś (17 września) Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” oraz skierowania go do konsultacji. Oznacza to, że zaczynamy drugi etap konsultacji programu wspópracy.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 17 września 2014 r. do dnia 29 września 2014 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl lub faksem pod nr 56 62 18 275.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje opinie, uwagi albo wnioski na formularzu konsultacyjnym.

Z projektem dokumentu można zapoznac się tutaj natomiast tekst uchwały dostepny jest tutaj

Zapraszamy do udziału w konsultacjach...

Konsultacje projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Kancelaria Prezydenta RP przedstawia do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Konsultacje trwają do 10 sierpnia 2014.
Projekt dostępny jest na portalu mamzdanie.org.pl, pod adresem: https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/38335
Zapraszamy do udziału w konsultacjach
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSULTACJE SPOŁECZNE ZIT

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentów kluczowych dla ZIT Bydgoszczy i Torunia oraz obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie, które będą trwały w dniach od 30.05.2014 do 13.06.2014.

Projekty dokumentów poddanych pod konsultacje oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się pod adresem: http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2014-maj/Konsultacje_spo_eczne_dotycz_ce_projekt_w_kluczowych_ZIT.aspx#1
Kwestie dotyczące projektów znajdują w szczególności na str. 225-241, 280-283.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie wspierania miast i  powiązanych z nimi obszarów. Dla ZIT na poziomie wojewódzkim Rząd wydzielił w tym celu odrębną pulę pieniędzy w ramach funduszy unijnych i  przekazał ją częściowo do Regionalnych Programów Operacyjnych.

Aby środki te zostały uruchomione niezbędnym jest m.in. przygotowanie Strategii ZIT, określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie. Za przygotowanie tego dokumentu odpowiada Związek ZIT, który to został utworzony w naszym województwie, poprzez podpisanie porozumienia przez 25 sygnatariuszy, w  dniu 8 kwietnia 2014 r. Strategia ZIT będzie uzgadniana z IZ RPO oraz opiniowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 lipca 2013 r. Uchwałą Nr 27/1071/13 powołał zespół ekspertów oraz zespół roboczy celem opracowania Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2022. Nadrzędnym celem Programu jest zapewnienie każdej rodzinie kompleksowego, spójnego i zintegrowanego wsparcia, które będzie impulsem dla rozwoju całego województwa.

Przedstawiamy Państwu PROJEKT Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2022 i czekamy na opinie do 29 maja 2014 r. Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących poprawie jakości projektu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla poprawności merytorycznej i formalnej Programu.

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji
Do pobrania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Program wspierać będzie obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo, aktywizacji cyfrowej społeczeństwa oraz upowszechniania TIK. Alokacja na Program wynosić będzie ponad 1,9 mld euro.

Zachęcamy do zapoznana się z Programem i do udziału w konsultacjach.


Projekt Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 dostępny jest na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Documents/POPC_3_0_konsultacje_spoleczne_21013.pdf

Wszelkie uwagi dotyczące projektu Programu można zgłaszać do 6 listopada 2013 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag

lub przesyłając je na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (z dopiskiem „Uwagi do projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”).

Zapraszamy również do udziału w konferencji organizowanej w ramach konsultacji. Konferencja odbędzie się w dniu 4 listopada 2013 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje o konsultacjach i konferencji znajdą Państwo na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Okonsultacjach.aspx