Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

konsultacje

Zakończyliśmy ponowne konsultacje programu współpracy - wieloletniego na lata 2021-2025.

Tym razem w konsultacjach aktywnie wziął udział 1 podmiot. Zgłoszono łącznie ponad 7 cennych uwag, które zostały częściowo uwzględnione.

Uwagi zostały sporządzone w formie zestawienia, dogłębnie przeanalizowane w celu przyjęcia bądź odrzucenia propozycji.

Przypominamy, że projekt programu został opracowany zgodnie z ustawowymi wymogami, które nakładają na samorząd obowiązek uwzględniania w ich treści wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu, sposobu jego oceny oraz informacji na temat tworzenia i konsultacji programu.

Z konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie, z którym zapoznać się można (tutaj)

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym za zaangażowanie i pomoc na etapie przygotowania projektu Programu współpracy.


Zestawienie uwag w ramach konsultacji Wieloletniego programu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończyliśmy konsultacje programu współpracy - wieloletniego na lata 2021-2025

W konsultacjach aktywnie wzięło udział 8 podmiotów. Zgłoszono łącznie ponad 44 cennych uwag, które zostały częściowo uwzględnione.

Przypominamy, że projekty programów zostały opracowane zgodnie z ustawowymi wymogami, które nakładają na samorząd obowiązek uwzględniania w ich treści wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu, sposobu jego oceny oraz informacji na temat tworzenia i konsultacji programu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny. Program wieloletni na lata 2021-2025 uwzględnia ponadto długofalową wizję współpracy samorządu województwa z ngo.

Z konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie, z którym zapoznać się można poniżej:


Sprawozdanie z konsultacji Wieloletniego programu współpracy
Zestawienie uwag w ramach konsultacji Wieloletniego programu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy na 2021 rok

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 9 września 2020 r. przyjął projekt rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do  konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje potrwają do 28 września 2020 r.

Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Uwagi mozna składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego, na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. M.Sklodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl do 28 września 2020r.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

do pobrania:

projekt programu współpracy na rok 2021
formularz konsultacji

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 5 września 2012 r. przyjął projekt rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536 z późn. zm.).

Konsultacje potrwają do 10 października 2012 r.

Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Uwagi mozna składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl lub faksem pod nr 56 62 18 275. w terminie od 6 września do 10 października 2012 r.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

do pobrania:
uchwała Zarządu
projekt programu współpracy na rok 2013
formularz konsultacji

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończyliśmy konsultacje programów współpracy - wieloletniego na lata 2011-2015 oraz rocznego na rok 2012

W konsultacjach aktywnie wzięło udział 8 organizacji pozarządowych (program roczny) i 6 organizacji (program wieloletni) w tym Federacja zrzeszająca kilka stowarzyszeń i fundacji. Zgłoszono łącznie ponad 20 cennych uwag, które zostały częściowo uwzględnione.

Przypominamy, że projekty programów zostały opracowane zgodnie z ustawowymi wymogami, które nakładają na samorząd obowiązek uwzględniania w ich treści wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu, sposobu jego oceny oraz informacji na temat tworzenia i konsultacji programu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny. Program wieloletni na lata 2011-2015 uwzględnia ponadto długofalową wizję współpracy samorządu województwa z ngo.

Z konsultacji sporządzone zostały sprawozdania, z którymi zapoznać się można poniżej:

Konsultacje Wieloletniego programu współpracy na lata 2011-2015

Sprawozdanie z konsultacji Wieloletniego programu współpracy
Zestawienie uwag w ramach konsultacji Wieloletniego programu


Konsultacje Programu współpracy na rok 2012

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy na rok 2012
Zestawienie uwag w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2012

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniach projektów programów współpracy.


Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel. 56 62 18 403, 56 62 18 371, e-mal: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

10 listopada 2011 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje Programu współpracy na rok 2011 zakończone

Zakończyły się konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

W konsultacjach aktywnie wzięło udział 8 organizacji pozarządowych w tym Federacja zrzeszająca 9 stowarzyszeń i fundacji. Zgłoszono łącznie ponad 30 cennych uwag, które zostały w większości uwzględnione w projekcie Programu.

Przypominamy, że Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o pożytku, stąd pojawiły się w nim nowe elementy, takie jak: wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu, sposób jego oceny oraz informacja na temat tworzenia i konsultacji Programu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów Programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Z konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie, z którym zapoznać się można (tutaj)

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym za zaangażowanie i pomoc na etapie przygotowania projektu Programu współpracy.

Do pobrania:

Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 po konsultacjach
Zestawienie uwag w ramach konsultacji Programu 2011

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel. 56 62 18 403, 56 62 18 371, e-mal: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

18 października 2010 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy na 2011 r.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21.09.2010 r.

Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o pożytku, stąd pojawiły się w nim nowe elementy, takie jak: wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu, sposób jego oceny oraz informacja na temat tworzenia i konsultacji Programu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów Programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu!

Uwagi prosimy zgłaszać na „formularzu konsultacji” do Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe znajdują się w formularzu) w terminie od 28 września 2010 r. do 11 października 2010 r.

Po upływie terminu konsultacji, pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przygotują zestawienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków, które z kolei trafią do poszczególnych departamentów (np. uwagi dotyczące obszaru kultury do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w celu ich zaopiniowania. Następnie uwagi organizacji pozarządowych rozpatrzone zostaną przez Zarząd Województwa. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl zakładka „organizacje pozarządowe” w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

Do pobrania:

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel. 56 62 18 403, 56 62 18 371, e-mal: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

22 września 2010 r.