Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

III edycja konkursu 2010r.

Uchwałą nr 44/699/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2010r. rozstrzygnięty został Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”

Ideą konkursu było dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których ciekawe, nowatorskie działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie dobrych praktyk.

Na tegoroczną, trzecią edycję konkursu wpłynęło 37 wniosków, z których 5 nie spełniło kryteriów formalnych. Do oceny merytorycznej zakwalifikowały się 32 inicjatywy. Oceny dokonywała ośmioosobowa kapituła konkursu powołana uchwałą Zarządu Województwa nr 30/412/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. W skład kapituły weszli między innymi dwaj przedstawiciele laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu. Praca kapituły odbywała się w kilku etapach. Na wstępie jej członkowie ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie, za pomocą punktacji określonej w regulaminie konkursu. Następnie, w oparciu o średnią ocen indywidualnych, wyłoniono 14 projektów, które przeszły do drugiego etapu konkursu i zdecydowano o wizytacjach wszystkich 14 organizacji. Podobnie, jak w poprzednich latach wizytacje były najciekawszym etapem pracy kapituły. Pozwoliły bowiem obejrzeć efekty projektów i poznać wiele interesujących szczegółów związanych z ich realizacją. Po zakończeniu wizytacji odbyło się drugie posiedzenie kapituły, która jednogłośnie podjęła decyzję o rekomendowaniu do nagrody 13 organizacji pozarządowych i zaproponowała pierwszą nagrodę w wysokości 3000 zł oraz dwanaście nagród w wysokości 2250 zł. Nagrody są przeznaczone na działalność statutową laureatów. Wykaz laureatów znajduje się poniżej.

Gratulujemy laureatom – „Rodzynkom 2010” oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przedstawienie niezwykle cennych inicjatyw, realizowanych w swoich środowiskach lokalnych. Więcej informacji na temat inicjatyw zgłoszonych do konkursu zamieścimy wkrótce.

Gala wręczenia nagród w ramach konkursu „Rodzynki z pozarządówki” 2010r. odbędzie się 17 czerwca 2010 r. o godz. 15.00 w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni k. Golubia- Dobrzynia.

do pobrania:

- wykaz laureatów
- wykaz inicjatyw zgłoszonych do konkursu

Logo konkursu „Rodzynki z Pozarządówki” zostało stworzone przez Fundację Free Arts

Rodzynki z pozarządówki - drugi etap konkursu

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe.

Kapituła konkursu, po dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, zakwalifikowała do drugiego etapu 14 inicjatyw społecznych (spośród 37, które wpłynęły na konkurs), które w pierwszym etapie uzyskały minimum 20 punktów. W związku z tym, organizacje, które przeszły do drugiego etapu konkursu, prosimy o dostarczenie pozostałych obligatoryjnych załączników:

Statutu lub innego aktu regulującego status podmiotu i wskazujący organy do reprezentacji
Sprawozdania finansowego za rok 2009 (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

w terminie do 10 maja 2010 r. (liczy się data stempla pocztowego). W przypadku nieuzupełnienia wymaganych dokumentów wniosek konkursowy nie będzie podlegał dalszej ocenie.

Poniżej wykazy inicjatyw, które się zakwalifikowały oraz które się nie zakwalifikowały do drugiego etapu konkursu:

Wykaz inicjatyw zakwalifikowanych
Wykaz inicjatyw niezakwalifikowanych

III edycja konkursu „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie naszego województwa do udziału w III edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe „Rodzynki z pozarządówki”.

Celem konkursu jest:

  • promowanie lokalnych inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych i podkreślanie rangi podejmowanych przez nie działań,
  • wsparcie rozwoju niewielkich, prężnie działających organizacji, których inicjatywy mogą pretendować do miana „dobrych praktyk”.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają następujące warunki:

  • są bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu) zgłaszanej do konkursu,
  • posiadają siedzibę albo oddział i prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • roczne przychody na działania statutowe w 2009 r., wykazane w oparciu o sprawozdanie finansowe (załącznik do dokumentacji konkursowej) nie przekraczają 200 000,00 zł,
  • nie są laureatami poprzednich dwóch edycji konkursu.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości do 3 tys. zł z przeznaczeniem na działalność statutową. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w czerwcu b.r.

Wnioski konkursowe należy składać do 20 kwietnia 2010 r. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej.

Bliższych informacji o konkursie „Rodzynki z  pozarządówki” udzielają pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. (56) 62 18 403, (56) 62 18 371, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Do pobrania: