Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

WYNIKI

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych na lata 2014-2015

otwarty konkurs ofert nr 1/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwaw latach 2014-2015 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr 1/2014

otwarty konkurs ofert nr 2/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

otwarty konkurs ofert nr 3/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

otwarty konkurs ofert nr 4/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą:PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

otwarty konkurs ofert nr 5/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ

otwarty konkurs ofert nr 6/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

otwarty konkurs ofert nr 7/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: WSPIERANIE PRAC WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE

otwarty konkurs ofert nr 8/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: WSPIERANIE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SENIORÓW

otwarty konkurs ofert nr 9/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI

otwarty konkurs ofert nr 10/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2014 – 2015 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

otwarty konkurs ofert nr 11/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

otwarty konkurs ofert nr 12/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: FUNDUSZ POŻYCZKOWY SZANSĄ DLA NGO - PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNO-DORADCZEGO

otwarty konkurs ofert nr 13/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2014-2015 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie pod nazwą: DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

otwarty konkurs ofert nr 13/2014 uchwała z dnia 20 marca 2014

otwarty konkurs ofert nr 13/2014 uchwała z dnia 23 kwietnia 2014

otwarty konkurs ofert nr 14/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

otwarty konkurs ofert nr 15/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

otwarty konkurs ofert nr 16/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2014-2015 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

otwarty konkurs ofert nr 17/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: WSPIERANIE DOSTĘPU DZIECI I MŁODZIEŻY DO WCZESNEJ WIELOSPECJALISTYCZNEJ INTERWENCJI W NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

otwarty konkurs ofert nr 18/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pod nazwą: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

otwarty konkurs ofert nr 19/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

otwarty konkurs ofert nr 20/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: REALIZACJA PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”

otwarty konkurs ofert nr 21/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Realizacja projektu MULTISPORT w województwie kujawsko-pomorskim”


otwarty konkurs ofert nr 22/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Realizacja projektu Mały Mistrz w województwie kujawsko-pomorskim”