Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

VII EDYCJA KONKURSU "RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI"

Wyłoniliśmy laureatów VII edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”.

Na konkurs zgłoszono 32 projekty. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 16 organizacji. Po przeprowadzonych wizytacjach w organizacjach, które zakwalifikowały sie do II etapu, Kapituła postanowiła zarekomendować Zarządowi Województwa 12 inicjatyw. Zarząd Uchwałą Nr 22/776/14 na posiedzeniu w dniu 28 maja 2014 r. postanowił przyznać 12 nagród - 6 nagród w wysokości 3 000 zł (od I do VI miejsca) oraz 6 nagród w wysokości 2 000 zł (od VII do XII miejsca).

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 czerwca 2014 r. w Diecezjalnym Centrum Kultury, ul. Jagiellońska 2, Zamek Bierzgłowski, o godz. 15.00. Galę uświetni występ Zespołu Eljazz Quartet.

Wykaz nagrodzonych inicjatyw: tutaj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 kwietnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z Pozarządówki".

Członkowie Kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu. Wyliczenie średniej, składającej się z ocen poszczególnych członków Kapituły, umożliwiło stworzenie rankingu i wyłonienie inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu konkursu (uzyskały co najmniej 20 punktów). Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 16 projektów, spośród 32 zgłoszonych na konkurs. Jeden wniosek nie spełnił kryteriów formalnych.

Organizacje, które przeszły do drugiego etapu konkursu uprzejmie prosimy o dostarczenie pozostałych obligatoryjnych załączników (sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej) w terminie do 10 maja 2014 r. do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 247.

Dopuszcza się możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów na adres mailowy: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br. Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki” dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zaangażowania w działalność społeczną.

Do pobrania:
Lista inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu Konkursu
Skład Kapituły konkursu „Rodzynki z Pozarządówki”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłaszamy kolejną, już VII edycję konkursu o nagrodę Marszałka Województwa na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe "Rodzynki z pozarządówki". Składanie wniosków do 1 kwietnia 2014 r.

W konkursie mogą uczestniczyć: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uczestnicy konkursu, powinni spełniać następujące warunki:
1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,
2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
3) roczne przychody na działania statutowe w 2013 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym (załącznik do dokumentacji konkursowej), nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.

Nagrody Marszałka w ramach Konkursu „Rodzynki z pozarządówki” mają charakter pieniężny. Łączna pula środków na nagrody w 2014 r. wynosi 30 000,00 zł.
W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w poprzednich trzech edycjach konkursu.

DO POBRANIA: