Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Regulamin Sejmiku

Regulamin Sejmiku Organizacji Pozarządowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego (zwany dalej „Sejmikiem”) jest reprezentacją organizacji pozarządowych wskazanych w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ realizujących swoje zadania statutowe ze sfery zadań publicznych na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

2. Terenem działania Sejmiku jest obszar Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
3. Cel i zadania Sejmiku mogą być realizowane także poprzez działania podejmowane poza terenem Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
4. Kadencja Sejmiku trwa 5 lat.
5. Siedzibą Sejmiku jest miasto Toruń. Dane kontaktowe: sejmikngokujawskopomorskie@gmail.com

§ 2 Cele
Celem Sejmiku jest:
1) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i konsolidacja sektora pozarządowego oraz angażowanie w życie publiczne wszystkich jego podmiotów;
2) wypracowywanie rozwiązań z zakresu wspierania społeczeństwa obywatelskiego, monitorowanie procesu ich wdrażania oraz tworzenie i utrzymywanie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy organizacjami działającymi na terenie Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

§ 3 Zadania
Cele będą realizowane poprzez:
1) współpracę z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz innymi podmiotami na zasadach partnerskich;
2) rekomendowanie swoich przedstawicieli do różnych innych podmiotów i gremiów;
3) inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego i kraju;
4) wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego i kraju;
5) inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy, między innymi poprzez merytoryczne i organizacyjne wspieranie lokalnych partnerstw organizacji pozarządowych oraz corocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
6) opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie im rekomendacji przez powołany w tym celu zespół;
7) promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych;
8) inne zadania określone przez zebranie plenarne Sejmiku.

 

§ 4 Skład Sejmiku
1. W celu zapewnienia możliwie szerokiej reprezentacji organizacji z terenu całego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w skład Sejmiku wchodzi:
1) trzydziestu ośmiu przedstawicieli sektora pozarządowego z 19 powiatów ziemskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego (po jednej parze: delegat, stały zastępca delegata z każdego powiatu)
2) ośmiu przedstawicieli sektora pozarządowego z 4 miast na prawach powiatu (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz) Województwa Kujawsko - Pomorskiego (po jednej parze: delegat, stały zastępca delegata przedstawiciele organizacji sieciowych oraz (po jednym delegacie z każdej organizacji sieciowej) wyznaczani przez ich organ statutowy, przy czym organizacja sieciowa to organizacja posiadająca aktywne oddziały, koła lub komórki, w co najmniej połowie powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
2. Organizacja pozarządowa, w tym organizacje sieciowe, regionalne oraz wspierające rozwój sektora pozarządowego, posiadające swojego przedstawiciela w sejmiku może posiadać tylko jeden mandat.
3. Organizacja pozarządowa, w tym organizacje sieciowe, może ubiegać się o zapewnienie swojej reprezentacji w Sejmiku tylko na jeden sposób (poprzez udział w wyborach w jednym okręgu wyborczym lub zgłoszenie kandydatury jako organizacja sieciowa).

4. Wybór przedstawicieli danego powiatu następuje na podstawie zasad regulaminu wyboru delegatów. Wyboru przedstawicieli dokonuje się każdorazowo na zakończenie kadencji Sejmiku.
5. Mandat (delegata i lub zastępcy) może być wygaszony przez gremium, które go przyznało (konferencja powiatowa organizacji pozarządowych lub organizacja sieciowa).
6. Konferencja powiatowa lub organizacja sieciowa po wygaszeniu mandatu powinna delegować kolejną osobę na miejsce odwołanej.
7. W wyjątkowych przypadkach Sejmik może wystąpić z wnioskiem do gremium, które przyznało mandat o jego wygaszenie osobie działającej umyślnie na szkodę tego gremium lub na szkodę sektora pozarządowego.

8. Sejmik może wystąpić z wnioskiem do gremium, które przyznało mandat o jego wygaszenie (delegatowi i lub jego zastępcy) uchylającym się od aktywnej pracy w tym gremium. Podstawą wystąpienia z wnioskiem jest dwukrotny nieusprawiedliwiony brak reprezentacji z powiatu, miast grodzkich i organizacji sieciowych na posiedzeniach Sejmiku w trakcie
trwania jego kadencji. Nieobecność przedstawicieli na posiedzeniu należy zgłaszać Przewodniczącemu Prezydium Sejmiku przed planowanym terminem posiedzenia lub usprawiedliwić w terminie do 7 dni po posiedzeniu Sejmiku.

§ 5 Struktury Sejmiku
1. Podstawowym organem Sejmiku jest plenarne zebranie Sejmiku.
2. Zebranie plenarne ustala kierunki działań Sejmiku oraz dokonuje wyboru 5 - 7 członków Prezydium Sejmiku. Dla realizacji swoich celów Sejmik może powoływać Zespoły Stałe i Robocze:
- zespół ds. rekomendacji i opiniowania dotyczącego organizacji pozarządowych oraz rekomendacji dla delegatów i zastępców biorących udział w posiedzeniach sejmiku
- zespół ds. inicjowania, opiniowania i współtworzenia projektów, ustaw, uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego i kraju;
- zespół ds. inicjowania współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi
- zespół ds. promocji i informacji o działaniach Sejmiku
- inne zespoły powołane w trybie doraźnym
3. W zebraniach plenarnych mogą uczestniczyć:
1) delegaci – jako pełnoprawni członkowie Sejmiku;
2) stali zastępcy delegatów:
a) posiadają czynne prawo wyborcze pod nieobecność delegata;
b) nie posiadają biernego prawa wyborczego do Prezydium Sejmiku;
c) posiadają prawo zgłaszania kandydatów do Prezydium Sejmiku i Zespołów Roboczych;
d) posiadają bierne prawo wyborcze do zasiadania w Zespołach Roboczych i Komisjach Skrutacyjnych.
3) zaproszeni goście z głosem doradczym.
4.Zebranie plenarne może powołać trzyosobową Komisję Skrutacyjną na czas trwania danego posiedzenia, przy czym powołanie Komisji Skrutacyjnej jest obligatoryjne przy wyborze Prezydium Sejmiku.
5.Do bieżących działań i reprezentowania Sejmiku między jego posiedzeniami upoważnione jest wybrane przez Sejmik Prezydium.

6. Wybór Prezydium następuje w dwóch etapach:
1) członkowie zebrania plenarnego wybierają w odrębnym głosowaniu Przewodniczącego Sejmiku;
2) członkowie zebrania plenarnego wybierają w odrębnym głosowaniu pozostałych członków Prezydium.
7. Członkowie Prezydium na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego i sekretarza.
8. Sejmik może odwołać Przewodniczącego lub członka Prezydium Sejmiku na pisemny wniosek co najmniej 10 delegatów lub zastępców Sejmiku. Decyzję o odwołaniu
podejmuje Sejmik większością głosów w głosowaniu tajnym.
9. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Sejmiku na własną prośbę Prezydium powierza wiceprzewodniczącego do pełnienia obowiązków Przewodniczącego do czasu
najbliższego Plenarnego Zebrania, które wybierze nowego Przewodniczącego w trybie określonym w niniejszym regulaminie.
10. W przypadku rezygnacji członka Prezydium z pełnienia funkcji Prezydium może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej reprezentantem członka
zwyczajnego Sejmiku. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż 1/3 członków Prezydium.

 

§ 6 Funkcjonowanie Sejmiku
1. Sejmik funkcjonuje na podstawie niniejszego Regulaminu przyjętego na zebraniu plenarnym.
2. Sejmik i Prezydium sejmiku obraduje na zebraniach plenarnych zwoływanych przez Przewodniczącego Sejmiku co najmniej cztery razy w roku.
3. Zwołanie zebrania plenarnego może nastąpić na wniosek Prezydium. Członkowie Sejmiku mogą zgłaszać wnioski o zwołanie zebrania plenarnego Przewodniczącemu Prezydium Sejmiku. Pisemny wniosek poparty przez co najmniej 1/3 członków Sejmiku zostaje zgłoszony bezpośrednio do Przewodniczącego Prezydium, który zwołuje zebranie
plenarne w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
4. Zebranie plenarne Sejmiku prowadzi przewodniczący Prezydium, a w przypadku jego nieobecności, wiceprzewodniczący lub inny członek Prezydium.
5. Prawomocność obrad i uchwał jest ważna bez względu na liczbę obecnych członków Sejmiku, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.
6. Prezydium Sejmiku oraz Zespoły Stałe i Robocze spotykają się w miarę potrzeb w trybie stacjonarnym lub zdalnym.
7. W wykonywaniu prac na rzecz Sejmiku oraz Prezydium możliwe jest wykorzystywanie drogi elektronicznej.
8. Uchwały i ustalenia Sejmiku, Prezydium i Zespołów Roboczych zapadają zwykłą większością głosów.
9. Podstawowym trybem głosowania jest tryb jawny, o tajnym trybie głosowania decyduje każdorazowo Sejmik.
10. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
11. Protokoły z posiedzeń podpisuje prowadzący posiedzenia i sekretarz.
12. Udział w pracach Sejmiku ma charakter społeczny
13. Sejmik współpracuje z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie obsługi administracyjnej.
14. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów.

 

Toruń.23.02.2022.

 

do pobrania Regulamin w formacie PDF