ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-03-12 Badanie „Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020"

 Wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce powinno odbywać się w myśl zasady partnerstwa - kwestię włączenia partnerów publicznych i niepublicznych omawiają właściwe rozporządzenia unijne i polskie wytyczne. W naszym województwie przeprowadzone zostało badanie, na ile zasada ta jest faktycznie realizowana.

Badanie „Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020” to jedno z dwóch badań przygotowanych przez Urząd Marszałkowski na wniosek i we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa. Poprzednim badaniem przeprowadzonym w tej formule było badanie dostępności Regionalnego Programu Operacyjnego dla organizacji pozarządowych, o którym pisaliśmy tutaj >>.

Badanie dot. partnerstwa zostało przeprowadzone w ubiegłym roku, a prezentacja jego wyników odbyła się na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO w styczniu 2018 roku i na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w lutym 2018 roku. Co można znaleźć w raporcie z badania? Przede wszystkim opis zaangażowania przedstawicieli różnych środowisk w przygotowanie Regionalnego Programu Operacyjnego, w jego programowanie i monitorowanie. Chodzi tu przede wszystkim o zaangażowanie w Komitecie Monitorującym RPO i w jego grupach roboczych, w którym udział partnerów podzielony jest według zasady: 1/3 miejsc dla administracji samorządowej, 1/3 miejsc dla administracji rządowej oraz 1/3 dla partnerów spoza administracji (w tym organizacji pozarządowych). W badaniu opisano poszczególne grupy robocze Komitetu, a także frekwencję na posiedzeniach i spotkaniach. Dodatkowo zweryfikowano jak poszczególne grupy partnerów, w tym przedstawiciele NGO, oceniają możliwość wpływania na działania Komitetu, współpracę z innymi grupami partnerów oraz z Instytucją Zarządzającą Programem. W podsumowaniu badania znalazło się kilka rekomendacji zmian, m.in. w zakresie terminarza spotkań grup roboczych i usprawnienia ich pracy.

Prezentacja podsumowująca wyniki badania [czytaj >>]

Raport podsumowujący z badania [tutaj >>]


 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi