ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-02-10 FIO - 2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
do udziału w otwartym konkursie ofertna najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
 
W roku 2013, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 528 projektów na kwotę 42 542 250,68 zł. Dziewięć dofinansowanych podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.
Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2014 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
 
 1. Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w  ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.
 2. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem.
Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:
 1. Małe inicjatywy;
 2. Aktywne społeczeństwo;
 3. Aktywni obywatele;
 4. Silne organizacje pozarządowe;
oraz komponentów wyodrębnionych w ramach tych Priorytetów.
 1. 3.       Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje wszystkie wymienione w art. 4 UoDPPioW obszary działalności pożytku publicznego.
 2. 4.       Maksymalny czas realizacji projektu:
- dla tzw. projektów „jednorocznych”: od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
- dla tzw. projektów „dwuletnich”: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2015 r.
- dla projektów „trzyletnich”: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.
- dla projektów w priorytecie 1: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.
- w Komponencie Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych realizowane są jedynie projekty „dwuletnie”: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.
- w Komponencie Działań Systemowych realizowane są jedynie projekty „dwuletnie”: od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
 1. Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Jednakże w ramach jednej osobowości prawnej oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie 4 oferty. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety.
 2. Wysokość wnioskowanej dotacji:
- dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł
- dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 tys. zł).
- dla projektów „trzyletnich”: od 30 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 tys. zł).
- dla projektów w priorytecie 1: wysokość wnioskowanej dotacji na cały okres realizacji projektu uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie: do 3 mln. zł.
- dla projektów w Komponencie Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych: do 1,5 mln. zł (w równych częściach po 500 tys. zł rocznie). Dofinansowana zostanie 1 oferta.
- dla projektów w Komponencie Działań Systemowych: do 500 tys. zł (w równych częściach po 250 tys. zł rocznie). Dofinansowane zostaną 3 oferty.
 1. 7.       Wymagany wkład własny:
 
 
Wartość dotacji
Środki własne
10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie
Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe
ponad 40 tys. zł do 300 tys. zł włącznie
Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy
 
 1. 8.       Termin składania ofert: od 07 lutego 2014 r. do 07 marca 2014 r.
 2. Składanie ofert:
W konkursie ogłoszonym w ramach P FIO oferty należy składać w dwóch formach:
- złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert FIO
- wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub złożenie oferty za pomocą profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z instrukcją zawartą w  Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014 r.
Do wersji papierowej (lub złożonej przez ePUAP) należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl - tutaj. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 07 marca 2014 r. do godz.16:15.
Jeden podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 07 marca 2014 r. na podany poniżej adres Departamentu Pożytku Publicznego (decyduje data stempla pocztowego), złożyć osobiście, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub złożyć ofertę za pomocą profilu zaufanego ePUAP w wymaganym terminie.
 
Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z dopiskiem: FIO 2014.
 
Portal ePUAP jest dostępny pod adresem http://epuap.gov.pl
 1. 10.    Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:
Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014 r. Spełnienie poszczególnych kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez Instytucję Zarządzającą, a następnie przez ekspertów dokonujących oceny złożonych ofert.
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów. Każda oferta będzie oceniana indywidualnie i  niezależnie przez dwóch ekspertów lub Zespół Oceny Projektów, na podstawie karty oceny merytorycznej. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie przez obu ekspertów, ale występuje wyraźna różnica w  punktacji, oferta kierowana jest do oceny III eksperta. Łączna liczba punktów przyznanych przez ekspertów i punktów za spełnienie kryteriów strategicznych stanowi o miejscu danego projektu w rankingu. Po akceptacji lub weryfikacji dokonanej przez komisję konkursową listy zostają przedstawione ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego. W kompetencji ministra pozostaje możliwość weryfikacji oceny ekspertów (poprzez dokonanie oceny strategicznej). Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w  dokumencie Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014 r., dostępnym na stronie internetowej Departamentu Pożytku: tutaj.

 1. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014 r. Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu (022) 693 49 70, w godz. 09:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
 2. 12.    Terminy i kryteria stosowane przy ocenie ofert:
- wszystkie złożone za pośrednictwem generatora we wskazanym terminie oferty zostaną ocenione formalnie,
- następnie oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.
 1. 13.    Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 czerwca 2014 r.
 2. 14.    Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w  ramach P FIO na rok 2014.
 3. 15.    Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl - tutaj.
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi