ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-06-27 Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA prowadzi od marca br. fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce (ESFundusz.pl). Projekt ma na celu dostarczenie m.in. organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą, czego efektem ma być wzrost przychodów lub zatrudnienia.

Fundusz współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” POKL. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Beneficjent Systemowy projektu realizowanego wspólnie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem Rozwoju Regionalnego wybrał w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA na Pośrednika Finansowego.
 
W ramach prowadzonego projektu na obszarze całego kraju udzielonych zostanie co najmniej 251 preferencyjnych pożyczek (pomoc publiczna) na łączną kwotę 25 176 072 zł oraz świadczone będą usługi bezpłatnego doradztwa dla 200 podmiotów ekonomii społecznej.
 
Środki są dystrybuowane w podziale na pięć makroregionów:
Makroregion 1: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie – 6 026 217,50
- Makroregion 2: lubelskie, podkarpackie, podlaskie – 2 804 896,04 zł
- Makroregion 3: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie – 6 024 011,71 zł
- Makroregion 4: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie – 4 515 529,54 zł
- Makroregion 5: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie – 5 805 417,04 zł
 
W ramach realizacji projektu pożyczki będą udzielane w terminie do 30 czerwca 2015 r.
 
 Podstawowe parametry pożyczki
 
 Brak prowizji i innych opłat
 Maksymalna kwota: 100 000 PLN
 Oprocentowanie: od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie jest to  0,75% i 1,5% w skali roku)
 Okres finansowania: maksymalnie 60 miesięcy
 Dopuszczalna karencja w spłacie kapitału: 6 miesięcy (wliczona w okres kredytowania)
 Udział pożyczki: do 100% wartości  przedsięwzięcia
 Kto może uzyskać pożyczkę?
 Podmioty ekonomii społecznej (PES):
 prowadzące działalność gospodarczą, co najmniej 12 miesięcy
 zatrudniające poniżej 50 osób w działalności gospodarczej, a ich roczny  obrót/całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro
 nie zalegające w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek  na zabezpieczenie emerytalne
 które przedstawią co najmniej zabezpieczenie w  formie weksla in blanco z  deklaracją wekslową
 Wymagana forma prawna PES  ubiegającego się o pożyczkę:
 
 Mogą to być:
 spółdzielnie pracy,
 spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 organizacje pozarządowe
 spółdzielnie socjalne
 kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie  przepisów o  stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują  prowadzenie działalności pożytku publicznego
 
 spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe  będące spółką (działającą na podstawie przepisów ustawy z 25.06.2010 r. o  sporcie), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość  dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału  pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników
 Na jaki cel może zostać  przeznaczona pożyczka?
 
 Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów  z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych  oraz niematerialnych środków obrotowych
 i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą  działalnością gospodarczą PES.
 Jakie są podstawowe warunki  uzyskania pożyczki?

 
 Komu przysługuje preferencyjne  oprocentowanie w wysokości  25% stopy redyskonta weksli?
 Zaplanowane przedsięwzięcie przez PES powinno być rentowne
 PES musi mieć zdolność do spłaty pożyczki
 PES musi złożyć wniosek o pożyczkę wraz z  wymaganymi dokumentami
 
 Spółdzielnie socjalne, które w ostatnim zamkniętym rocznym okresie  obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 000 zł
 Podmioty, które przeznaczają co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na  działalność pożytku publicznego
 Podmioty, które zatrudniają nie mniej niż 50% pracowników:
 - bezdomnych, realizujących indywidualny program wychodzenia
 z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 - uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie  lecznictwa odwykowego
 - uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu  programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
  - chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o  ochronie zdrowia psychicznego
- zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 - uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów  o pomocy społecznej
 - osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 
Ponadto podmioty ekonomii społecznej korzystające z pożyczek udzielonych przez TISE będą mogły skorzystać z komponentu bezpłatnego doradztwa w ramach wspólnie określonych potrzeb w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących oferty programu pilotażowego lub konkretnych projektów prosimy o kontakt:
 
TISE SA
ul. Okopowa 56
01-042 Warszawa
Tel. 22 636 07 40                                                                                       
 
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA działa na rynku polskim od 1991 roku. Od 2008 roku, jako spółka zależna w 100% od banku francuskiego Credit Cooperatif, prowadzi aktywną działalność w obszarze szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Od 2002 roku TISE SA jest członkiem Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA). Misją TISE SA jest świadczenie usług finansowych, doradczych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności w obszarze ekonomii społecznej.
Od 2009 r. TISE działa jako fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka prowadzi działalność pożyczkową ze środków własnych (kapitał zakładowy: 20 000 000,00 zł), a od 2012 r. również ze środków powierzonych w ramach realizacji inicjatywy Jeremie w województwie wielkopolskim i pomorskim oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W lutym 2013 r. TISE SA rozpoczęło realizację projektu preferencyjnego finansowania podmiotów ekonomii społecznej.
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi