ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-07-27 Komunikat z dnia 27.07.2018 r. – stan środków na tryb uproszczony

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie 
na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić  organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Oferty należy składać elektronicznie za pomocą „Generatora ofert” oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną. Przed złożeniem oferty proszę się zapoznać z art. 19a ww. ustawy oraz Procedurami zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z informacjami zamieszczonymi na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl  zakładka tematyczna „zlecanie zadań – tryb uproszczony”.

 

Stan środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przeznaczonych na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony), które pozostały do wykorzystania na dzień 25.07.2018 r. w następujących obszarach:

·         „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich” – kwota w wysokości
 2 130,00 zł  - realizacja Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy tel. 56 652 18 15;

·         „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” - kwota w wysokości 16 000,00 zł – realizacja Biuro ds. Rozwoju Turystyki tel. 56 62 18 423;

·         „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” – kwota w wysokości 4 418,00 zł – realizacja Biuro Wsparcia
i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu tel.
56 652 18 71;

·         „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – kwota w wysokości 5 000,00 zł – realizacja Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy tel. 56 652 18 13.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ww. Biur.

 

Zapraszamy do składania ofert!

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi