ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-04-28 Konferencja naukowa - zaproszenie

Konferencja „Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie, stan obecny, perspektywy. Lubostroń 15-17 maj 2014 rok” skierowana jest do wszystkich odbiorców zainteresowanych problematyką, a w szczególności do środowisk konserwatorskich, akademickich, do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do władz samorządowych, do organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką, a także do firm i osób prywatnych. Konferencja przede wszystkim ma pokazać dorobek Województwa Kujawsko-Pomorskiego na polu ochrony dóbr kultury a także wskazać problemy, z jakimi stykamy się na tej płaszczyźnie, a także sposoby ich rozwiązywania.

"Dziedzictwo kulturowe wyróżnia każdy kraj, każdy zakątek świata nadając mu szczególną wartość duchową, historyczną i obyczajową, a przez to czyniąc go wyjątkowym i niepowtarzalnym. Podobnie jest w przypadku dorobku dziedzictwa narodowego naszego kraju. Województwo kujawsko-pomorskie nie jest pozbawione takich ponadczasowych wartości kulturowych świadczących o jego przeszłości i dorobku całych pokoleń. Do dziś zachowało się wiele zabytków materialnych w postaci pałaców i dworów, architektury miejskiej czy kościołów wraz z ich zabytkowym wyposażeniem. Funkcjonują w środowisku społecznym również zabytki natury niematerialnej oraz formy ożywione lub nieożywione, takie jak lasy, parki, potrawy, język, wiedza, rytuały religijne, rodzaje tańca, umiejętności czy artefakty.

Świat, w którym żyjemy i społeczeństwo obywatelskie, jakie tworzymy nakładają na nas obowiązek fizycznej rekonstrukcji i konserwacji zabytków dóbr kultury, utrwalenia zjawisk dziejowych oraz uzasadnienia, dlaczego takie działania są podejmowane. Przeszłość, historyczne wytwory rąk i umysłu ludzkiego stanowią świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na swoją wartość artystyczną, naukową, historyczną lub kulturową. Nowy wiek niosący za sobą dalszy postęp cywilizacyjny, rozwój kulturowy społeczeństw i związane z tym między innymi rosnące potrzeby oraz obowiązki ochrony dziedzictwa narodowego wykształciły zwyczajowy i prawny system ochrony zabytków. Tworzą go nie tylko specjaliści i urzędnicy, ale również właściciele, zarządcy i całe społeczeństwa zyskujące coraz większą świadomość kulturową, przez co stający się uczestnikami systemu ochrony zabytków i strażnikami całego tego dziedzictwa.
 
W 2003 r. podczas Konwencji, UNESCO przyjęło traktat w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którego jednym z sygnatariuszy został nasz kraj. W tym samym roku w Polsce weszła w życie ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Kilka lat wcześniej, w wyniku reformy samorządowej, z dawnych trzech województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego powstało województwo kujawsko-pomorskie, które przejęło całą w tym zakresie spuściznę swoich administracyjnych poprzedników. Od tego czasu mija dekada, okres, który pozwala nam podjąć wyzwanie kompleksowej oceny tych, jakże ważnych aktów prawodawczych prawa międzynarodowego i prawa krajowego z perspektywy działań w tym zakresie podejmowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Celowi temu ma służyć organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu konferencja naukowa zatytułowana Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Plany, realizacja, stan faktyczny.

Organizując Konferencję pragniemy między innymi kształtować świadomość społeczną z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przybliżyć wszelkie zagadnienia prawne dotyczące działań zmierzających do zachowania i ochrony wszelkich zabytków. Konferencja służyć będzie również wymianie doświadczeń i nawiązaniu nowych kontaktów w tym zakresie. W programie konferencji znajdzie się także dyskusja na temat prawnych aspektów posiadania lub pozyskania nieruchomości zabytkowej, inwestycji w zachowanie obiektów zabytkowych czy projektowania otoczenia kulturowego zabytków i ich adaptacji.
 
Głównym celem Konferencji jest ukazanie dorobku historyczno-materialnego i kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego, dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, poprzez przypomnienie stanu wcześniejszego, ukazanie stanu obecnego oraz przybliżenie podejmowanych działań w celu jego zachowania i utrwalenia dla przyszłych pokoleń. Główny nacisk zamierzamy położyć na przybliżenie działań podejmowanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, jednostki jemu podległe oraz inne instytucje, w tym osoby prywatne, działające na rzecz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego, czy to własnymi siłami, czy poprzez wsparcie środkami unijnymi, środkami samorządów lub innych jednostek prawnych i prywatnych. Przybliżone również będą doświadczenia na tym polu samorządów wojewódzkich z terenu Polski lub ogólnopolskich instytucji powołanych do ochrony dziedzictwa narodowego i dóbr kultury.
Świadomi jesteśmy, że Konferencja w zaproponowanej przez nas formie nie wyczerpie tematu, a jedynie zasygnalizuje pewne problemy. Pragniemy jednak, aby wyciągnięte podczas jej trwania wnioski mogły w przyszłości posłużyć do określenia kierunków działań zmierzających do osiągnięcia rzeczywistych korzyści zalecanych przez międzynarodowe gremia w zakresie koncepcji ochrony dziedzictwa, a przede wszystkim wynikające z uwarunkowań kulturowych naszego kraju oraz ze specyfiki regionów historycznych i etnograficznych, jakim są Pomorze, Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, Krajna oraz Pałuki, na których rozpościera się jednostka samorządu terytorialnego – województwo kujawsko-pomorskie."
 
                                                         Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
                                                                                      Piotr Całbecki
 
Konferencja organizowana jest w ramach projektu pn. „Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego – II edycja na lata 2013-2015” współfinansowanego z działania 5.5. RPO WK-P. Powyższy projekt ma na celu promocję marki, jaką jest „Województwo Kujawsko –Pomorskie” poprzez propagowanie i upowszechnianie historii regionalnej.
 
W otwarciu Konferencji wezmą udział między innymi przedstawiciele władz Samorządu Województwa, w tym przedstawiciele Sejmiku, gdyż będą wręczane Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DO POBRANIA:
Zaproszenie do udziału w Konferencji
Program

Osoby mogące udzielić informacji na temat Konferencji: Alicja Pietrusińska, Kamila Łajczak (Dep. Edukacji i Sportu Urz. Marsz.), Sławomir Łaniecki (Dep. Promocji Urz. Marsz., tel. 608-110-666)
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi