ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-09-03 Konkurs - rozwój lokalny w miastach

W dniu 28.08.2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze dla organizacji pozarządowych, chcących zaangażować się w tworzenie strategii rozwoju lokalnego (LSR) w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Pomoc ta będzie służyła budowaniu potencjału, szkoleniu
i tworzeniu sieci kontaktów, a jej efektem będzie opracowanie dla każdego z miast Lokalnej Strategii Rozwoju.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 28.09 do 23.10.2015 r.
 
O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą:
1. organizacje pozarządowe, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:
4 142 600 PLN

Wnioskowana kwota pomocy na wsparcie przygotowawczenie może wynosić więcej niż:
110 000 PLN - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 20 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców;
132 000 PLN - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców;
154 000 PLN - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i mniej niż 150 000 mieszkańców
 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
 
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi