ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-10-07 Konkurs MSZ: „Polska pomoc rozwojowa 2014”

Celem zadań w ramach konkursu jest: realizacja działań rozwojowych, w tym wsparcia transformacyjnego, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2014" (dotyczy zadania I) i „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015” (dotyczy zadania II), odnoszących się do krajów/regionów i  priorytetów/celów działań objętych odpowiednio ww. dokumentami. 

Celem zadań w ramach konkursu jest w  szczególności: wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i  jej jednostki organizacyjne. 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach konkursu wynosi: 

21 450 000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym:

1) na zadanie I: 21 150 000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

2) na zadanie II: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów: 

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu. 

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadań, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami. 

 3. Termin i warunki realizacji zadań: Zadania należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

 4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • być zarejestrowanym na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 - 2013 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i  loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego,
  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ,
  • dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników do każdej kopii wniosku.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

2)      Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres: 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2014“

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej,  do dnia 5 listopada 2013 r. w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:00. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MSZ. 

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych: 

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w  siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 4 lutego 2014 r. 

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w  roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i  koszty z nimi związane: 

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne:

„Polska pomoc rozwojowa 2013” na realizację, którego przeznaczono kwotę 21 812 266 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych).

„Dofinansowanie działań rozwojowych i  edukacji globalnej 2013” – na realizację, którego przeznaczono kwotę 303 918 PLN (słownie: trzysta trzy tysiące dziewięćset osiemnaście złotych). 

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne:

„Polska pomoc rozwojowa 2012” na realizację, którego przeznaczono kwotę 22 753 757,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych). 

Dokumenty konkursowe

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

Regulamin konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2014"

Załącznik 1 - Wytyczne dla wnioskodawców

Załącznik 2 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik 3 - Wytyczne użycia znaku graficznego

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi