ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-04-26 Konkurs na aktywizację zawodową niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłosił konkurs na wsparcie projektów przyczyniających się do aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawy dostępu do zatrudnienia dla tych osób. W puli środków przeznaczonych na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest 18 milionów złotych. Nabór wniosków potrwa do 24 maja.

 
Do unijnego wsparcia kwalifikują się projekty mające na celu opracowanie programów aktywizacji osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez kursy, szkolenia, staże czy praktyki umożliwiające podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Dotowane będą programy rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery, czy zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy. 

W ramach projektów możliwe jest zaplanowanie wsparcia w zakresie zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, zatrudnienia subsydiowanego, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznania jednorazowych środków na dojazd albo zakwaterowanie dla osób, które znalazły pracę w odległości przekraczającej 50 km od miejsca zamieszkania. Dofinansowaniem zostaną objęte także projekty o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika niepełnosprawnego w środowisku pracy. 

O środki mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne, jeśli na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiadają co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt lub podobne doświadczenie posiada ich partner w projekcie.

W ramach tego konkursu dostępna jest alokacja w wysokości 18 milionów złotych. Kwota przeznaczona na konkurs może ulec zmianie w związku ze zmianą kursu euro. Minimalna wartość projektu to 50 tysięcy złotych, przy 100 procentowym poziomie dofinansowania.  

Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej www.efs.ropstorun.pl.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi