ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-12-07 Konkurs w ramach Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS ogłasza  konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16 w ramach Działania 2.8  „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wnioskodawcami projektu mogą być:

·         administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,

·         jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

·         stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

·         organizacje pozarządowe,

·         podmioty ekonomii społecznej,

·         federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,

·         samorząd gospodarczy i zawodowy,

·         partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

·         uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,

·         jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy.

Dofinansowanie można otrzymać na:

profesjonalizację opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi: 28 400 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 28 400 000,00 PL.

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 27.12.2016 r. do 11.01.2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: tutaj

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi