ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Konkursy 2008 - Wyniki

W tej zakładce zamieszczane będą wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w  2008 r. w trybie pożytku publicznego.
Oferenci, którzy otrzymali niższe dofinansowanie niż wnioskowane mogą zrezygnować z dotacji, powiadamiając o tym pisemnie departament odpowiedzialny za dany konkurs lub zaproponować korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania  na druku stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr 85/1102/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 18 grudnia 2007 r. (do pobrania w zakładce „konkursy 2008 – formularze”).
Korekta winna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy, nie później niż 30 dni przed terminem realizacji zadania. Ponadto na dzień podpisania umowy winno być złożone oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym („oświadczenie KRS” - do pobrania w zakładce „konkursy 2008 – formularze).
Wszelkich informacji związanych z przygotowaniem umów udzielają pracownicy departamentów odpowiedzialnych za poszczególne konkursy.

Konkurs 16/2008   

informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 16 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Konkurs nr 1/2008   

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/197/08 z dnia 4 marca 2008 r. rozstrzygnął otwarty konkurs nr 1/2008 pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”

Konkurs nr 2/2008 

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2008 - "Zadania z zakresu opieki paliatywnej":

Konkurs nr 3/2008  

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2008 - "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich":

Konkurs nr 4/2008   

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2008 w zakresie turystyki - „Wspieranie turystyki”

Konkurs nr 5/2008

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2008 - "Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka":

Konkurs nr 6/2008  

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2008 - "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim":

Konkurs nr 7/2008  

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2008 - "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień"  :

Konkurs nr 8/2008  

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 8/2008 - „Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego”:

Konkurs nr 9/2008  
  
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2008 - „Wspieranie edukacji, oświaty i wychowania”  :

Konkurs nr 10/2008   

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwałą Nr 27/318/08 z dnia 10 kwietnia 2008 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 10/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie sportu w 2008 r. przez  organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
do pobrania

Od uchwały Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

UWAGA:
Oferenci, którzy otrzymali niższe dofinansowanie niż wnioskowane mogą zrezygnować z dotacji, powiadamiając o tym pisemnie Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia  o wysokości przyznanej dotacji  lub zaproponować korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania  na druku stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr 85/1102/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 18 grudnia 2007 r.
Korekta winna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy, nie później niż 30 dni przed terminem realizacji zadania. Umowa sporządzona zostanie przez Departament Edukacji, Sportu i Turystyki. Na dzień podpisania umowy winno być dołączono oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru z stanem faktycznym i prawnym.   

do pobrania

Wszelkich informacji związanych z przygotowaniem  umowy udziela: Pan Marcin Brachowski  tel. (O56) 6218 559, (pokój 443),
 
Konkurs nr 11/2008    

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 11/2008 - "Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich - Granty - Lider":

Wyniki konkursu:

Konkurs nr 12/2008  

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 12/2008 - „Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, w tym kadry młodzika”:

Konkurs nr 13/2008    

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 13/2008 - "Ochrona i promocja zdrowia":

Konkurs nr 14/2008   

Konkurs nr 14/2008 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Konkurs nr 15/2008    

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 15/2008 - „Wspieranie kultury fizycznej i sportu”:

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi