ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2017-08-09 konsultacje projektu „Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020"

W związku art. 54, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) i § 2 uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwałą nr 30/1390/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Informuje

o przystąpieniu do konsultacji projektu „Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

Zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu:

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, pokój 118

87-100 Toruń

lub na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/informacja-o-opracowaniu-projektu-programu-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2017-2020z-perspektywa-na-lata-2021-2024-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-programu-o/

Uwagi i wnioski do projektu Programu ochrony środowiska można składać do dnia 6 września 2017 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: srodowisko@kujawsko-pomorskie.pl

Wnioski w formie pisemnej (papierowej), należy składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15

87-100 Toruń

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Wnioski złożone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi