ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2017-03-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

 Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 8/344/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

 

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2017 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Dokumenty do pobrania:

upload/file/konsultacje_srodowisko_2017/Konsultacje.pdf

upload/file/konsultacje_srodowisko_2017/US-5-17-510-zal,zal1.pdf

upload/file/konsultacje_srodowisko_2017/US-5-17-510-zal,zal2.pdf

upload/file/konsultacje_srodowisko_2017/US-5-17-510-zal,zal3.pdf

upload/file/konsultacje_srodowisko_2017/US-5-17-510-zal,zal4.pdf

upload/file/konsultacje_srodowisko_2017/US-5-17-510-zal,zal5.pdf

upload/file/konsultacje_srodowisko_2017/US-5-17-510-zal.pdf

upload/file/konsultacje_srodowisko_2017/US-5-17-510.pdf

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi