ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2021-03-05 Konsultujemy projekt Programu pn. działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 3 marca 2021 r. przyjął projekt Programu działania  na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Nr 8/315/21 z dnia 3 marca 2021 r. projekt został skierowany do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym fundacjami i organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie 35 dni od daty ogłoszenia w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji dotyczących treści projektu Programu działania  na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+. Opinie, uwagi i propozycje należy zgłaszać na piśmie lub drogą mailową na Formularzu konsultacji społecznych stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

Projekt Programu działania  na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+ określa najważniejsze cele i kierunki działań i jest dokumentem dostosowanym do zapisów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. stanowiącym kluczowe narzędzie do realizacji celów rozwojowych województwa zmierzających do rozwiązywania problemów niepełnosprawnych mieszkańców regionu, dostępności do specjalistycznych usług z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wyrównywania poziomu życia osób z niepełnosprawnościami. Podstawowym założeniem programu jest łagodzenie skutków niepełnosprawności i nieustanne dążenie do wyrównywana szans osób z niepełnosprawnościami w stosunku do osób pełnosprawnych.

Opinie, uwagi i propozycje prosimy zgłaszać w terminie od 5 marca do 8 kwietnia 2021 r. na Formularzu konsultacji społecznych w następujący sposób:

-     drogą elektroniczną na adres: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl;

-    drogą korespondencyjną na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń;

 

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu przed dniem ogłoszenia oraz po upływie 35 dni od daty ogłoszenia (tj. po 8 kwietnia 2021 r.), jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Opinie, uwagi i propozycje przesłane w innej formie niż na Formularzu konsultacji społecznych nie będą brane pod uwagę.

Nieprzedstawienie opinii, uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Do pobrania:

Projekt Programu działania  na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+ [pdf]

Formularz konsultacji społecznych [doc]

 

Załącznik do programu: Kompleksowa diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Raport końcowy. [pdf]

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi