ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-06-10 Ministerialny konkurs równość mężczyzn i kobiet

Uprzejmie informujemy, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Dofinansowanie można otrzymać na:

- dostosowanie wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość w biznesie" narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) oraz przetestowanie go w 40 przedsiębiorstwach i wdrożenie narzędzia w 360 przedsiębiorstwach.

Wnioskodawcą projektu mogą być:

  • instytucje szkoleniowe
  • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • organizacje pozarządowe
  • podmioty ekonomii społecznej
  • partnerzy społeczni, zgodnie z  definicją przyjętą w PO WER
  • instytucje publiczne
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i  związki jednostek samorządu terytorialnego
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Jednocześnie, Partnerstwo (jeśli dotyczy) będzie spełniać łącznie następujące kryteria merytoryczne, a każdy z partnerów będzie spełniał co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej 3 projektów w co najmniej jednym z następujących obszarów: równość szans, antydyskryminacja, wspieranie grup defaworyzowanych, wspieranie różnorodności w miejscu pracy

- doświadczenie w opracowaniu/współopracowaniu badań, analiz lub opracowań, w obszarze: równość szans, antydyskryminacja, wspieranie grup defaworyzowanych, rynek pracy, wspieranie różnorodności w miejscu pracy - wykazanie co najmniej 5 pozycji/tytułów/wydawnictw/itp.,

- doświadczenie w zakresie współpracy ze środowiskiem biznesu, tj. w formie realizowanych szkoleń i warsztatów skierowanych do przedstawicieli biznesu (nie dotyczy przypadku, kiedy jednym z partnerów jest przedstawiciel grupy docelowej tj. przedstawiciel średniego przedsiębiorstwa) - wykazanie co najmniej 3 tego typu działań,

- doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych lub edukacyjnych, co najmniej w jednym z obszarów: równość szans, antydyskryminacja, wspieranie grup defaworyzowanych, różnorodność, w szczególności w miejscu pracy-wykazanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 tego rodzaju działań w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1 490 000 zł

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%

Wniosek o dofinansowanie można składać w terminie od 01.07.2016r. do 25.07.2016r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-Rownosc-szans-mezczyzn-i-kobiet-we-wszystkich-dziedzinach-w-tym-w-dostepie-do-zatrudnienia-rozwoju-kariery-godzenia-zycia-zawodowego-i-prywatnego-2

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi