ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-05-10 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosza konkurs w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - II Osi priorytetowej Efekt

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu dokonanie analizy realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz opracowanie dla wszystkich jednostek objętych przeglądem zaleceń, rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Konkurs zakłada wyłonienie 17 projektów, których celem będzie dokonanie przeglądu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 16 projektów (projektów o charakterze wojewódzkim - po 1 w każdym województwie) będzie dotyczyło monitoringu zadań jednostek administracji samorządowej i rządowej działającej w terenie, natomiast 1 projekt o charakterze centralnym będzie obejmował analizę pozostałych jednostek administracji rządowej (centralnej).

Wnioskodawcą projektu może być:

Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa.
Projekt jest realizowany w partnerstwie przez organizacje pozarządowe.
Partnerzy i Lider muszą posiadać doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy czym co najmniej jeden partner musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w tym zakresie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 30 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%

Wniosek o dofinansowanie można składać w terminie od 31.05.2016 do 30.06.2016.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/26-Wysoka-jakosc-polityki-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-i-zawodowego-osob-niepelnosprawnych-1

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi