ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2021-10-26 Nabór kandydatów na członków V kadencji RDPP WK-P ze strony pozarządowej.

Zapraszamy przedstawicieli strony pozarządowej do zgłaszania swoich kandydatur na członków V kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego liczy 14 członków, w tym 7 przedstawicieli wskazywanych przez organizacje pozarządowe. W związku z powyższym Zarząd Województwa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów. Wybory będą przebiegały w dwóch etapach: Etap pierwszy – zgłaszanie kandydatów, Etap drugi – głosowanie. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16 listopada 2021 r.
 
Kandydatem na przedstawiciela organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego może być osoba, która:
•    jest członkiem, pracownikiem lub wolontariuszem organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
•    jest pełnoletnia;
•    nie była karana za przestępstwa z winy umyślnej.

Kandydatów do Rady zgłaszają organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (poniżej). Jedna organizacja może zgłosić jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przesłanie zgłoszenia do Komisji Wyborczej na jeden z dwóch sposobów: pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pocztą e-mail (przesłanie skanu dokumentów) na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl, w terminie do dnia 16 listopada 2021 r. Decyduje data wpływu do Komisji Wyborczej.

Komisja Wyborcza może wezwać organizację do uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej. W takim przypadku, Komisja Wyborcza kieruje wezwanie drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Organizacja musi uzupełnić braki w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania wezwania. Dopuszcza się możliwość przekazania wezwania drogą telefoniczną.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub nie będą spełniały kryteriów formalnych, nie będą uwzględnianie. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń, Komisja Wyborcza publikuje na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl informacje o kandydatach, na które składają się co najmniej: imiona i nazwiska kandydatek i kandydatów wraz ze wskazaniem nazwy i siedziby organizacji ich zgłaszających oraz formularze zgłoszeniowe, rozpoczynając tym samym procedurę głosowania.

W przypadku wpłynięcia 7 zgłoszeń kandydatów, osoby te automatycznie stają się kandydatami na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady, bez przeprowadzania procedury głosowania.
W przypadku wpłynięcia mniejszej liczby zgłoszeń kandydatów niż liczba miejsc dla organizacji pozarządowych w Radzie, Komisja Wyborcza wydłuża termin zgłoszeń o dodatkowych 14 dni kalendarzowych, informując o tym fakcie na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl.
Jeśli po upływie dodatkowych 14 dni liczba kandydatów jest mniejsza niż 7, zgłoszeni dotychczas kandydaci stają się kandydatami na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie, a kandydatów na brakujące miejsca wskazuje Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ze szczegółami dotyczącymi procedury wyborczej można zapoznać się poniżej.

DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Regulamin wyboru członków
Tryb powoływania członków RDPP
Organizacja i tryb działania RDPP
 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi